• Jeroen Ruepert, Partner |
  • Boudewijn Broers, Senior Manager |

De Wet toekomst pensioenen leidt tot aanzienlijke verschuivingen in de verantwoordelijkheden en taken van de stakeholders van pensioenfondsen. Het proces om de verschillende partijen hun rol te laten vinden in de nieuwe constellatie vereist bij voorkeur een strakke regie van het pensioenfonds.

Sociale partners, besturen, verantwoordings- en belanghebbendenorganen, intern toezicht, sleutelfunctiehouders, de certificerend actuaris, uitbestedingspartijen, externe toezichthouders, de accountant, individuele (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden: een keur aan partijen maakt deel uit van de governance van pensioenfondsen. Ze hebben ieder hun rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Zijn ze klaar om die te vervullen wanneer Nederland een nieuw pensioenstelsel heeft? En weten ze wat de komende jaren van hen wordt verwacht in de transitie naar dat nieuwe stelsel? Gaan partijen op tijd met elkaar in gesprek? Wie doet wat en in welke volgorde? Hebben alle betrokkenen hetzelfde kennisniveau?

Op weg naar een succesvolle overgang is het noodzakelijk dat al deze partijen hun eigen besluitvormingsroutes volgen, elkaar op tijd weten te vinden en elkaar voortdurend op de hoogte houden van de gemaakte vorderingen. In de visie van KPMG neemt het bestuur van het pensioenfonds daarbij de regierol. Een externe partij kan daarbij ondersteunen door bijvoorbeeld de procesbegeleiding voor haar rekening nemen.

KPMG werpt zich nadrukkelijk op als projectmanager in een dergelijke setting. Wij hebben uitgebreide ervaring met langdurige verandertrajecten. Op grond daarvan weten wij een strakke planning te combineren met de sturende en coachende rollen die nodig zijn in een inhoudelijk uitdagend proces als dit.

Het doel daarbij is alle stakeholders op dezelfde golflengte te krijgen, en te houden. En ervoor te zorgen dat alle stakeholders op het juiste moment hun eigen besluiten evenwichtig kunnen nemen. Voortdurende afstemming is dan nodig, gevolgd door heldere afspraken.

Strategische discussie

De wijzigingen in het tweede pijlerpensioen ten gevolge van de Wet toekomst pensioenen zijn zo ingrijpend dat het voor negen van de tien pensioenfondsen om te beginnen zal leiden tot een strategische heroriëntatie. Wat wordt onze rol in het nieuwe stelsel? Wat willen, kunnen en moeten we doen, en wat niet? Waarin zullen we onderscheidend zijn? Het zijn vragen die eerst en vooral beantwoord moeten worden. Want ze grijpen diep in op de doelstellingen van het pensioenfonds en die doelstellingen zijn voor het hele transitieproces richtinggevend. Hoe gaat u die strategische discussie aan met uw stakeholders? Ook bij het vormgeven en sturen van dat proces helpt KPMG.

Rolverdeling transitieproces

Naast de strategische discussie zijn er nog andere onderwerpen die nu al aandacht vereisen. De governance van het transitieproces bijvoorbeeld: hoe verzekert u zich ervan dat alle betrokkenen in dat proces tijdig een bevredigende rol kunnen spelen? Voor het succes van de overgang naar het nieuwe stelsel – vertrouwen en draagvlak – is dat immers een bepalende factor.

KPMG helpt

Reden te meer daarbij een onafhankelijke en onpartijdige partij in te schakelen. KPMG voegt met name extra kennis toe, bereidt keuzes voor, ontwikkelt scenario’s en kan het projectmanagement op zich nemen.

Benieuwd naar wat wij nog meer voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Jeroen Ruepert of Boudewijn Broers.

 

* Bovenstaande blog is geactualiseerd op 19 juli 2022