2023. gada nogalē tika veikti grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (UIN likums), ar kuriem tika ieviesta jauna norma. Tā paredz, ka kredītiestādes un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji katru gadu aprēķinās un nomaksās uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) 20% apmērā no iepriekšējā pārskata gadā nopelnītās peļņas, neatkarīgi no tā, vai peļņa tiek vai netiek sadalīta dividendēs. Izskatām, kā šis nodoklis piemērojams praksē un kā to norādīt grāmatvedībā.

Kāpēc šāda norma tika ieviesta?

Atbilstoši UIN likuma grozījumu anotācijai galvenais iemesls, kāpēc 2023. gadā likumdevējs ieviesa šādu UIN piemaksu kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem, bija straujais procentu likmju kāpums 2023.gadā, ko veicināja Eiropas Centrālās Bankas procentlikmju regulāra paaugstināšana.

Likumdevējs secināja, ka šāds procentu likmju kāpums ir veicinājis būtisku peļņas pieaugumu šim sektoram. Tāpat secināts, ka esošais UIN likuma regulējums, kas paredz UIN maksāšanu atlikt līdz brīdim, kad peļņa tiek sadalīta, nenodrošina taisnīgu augsto procentu likmju nastas sadalījumu sabiedrības un finanšu sektora starpā, kā arī nenodrošina paredzamu valsts budžeta ieņēmumu pieaugumu, lai risinātu ilgtspējīgas publisko pakalpojumu nodrošināšanas izaicinājumus sabiedrības interesēs.

Likumdevējs anotācijā atsaucas arī uz regulējumiem Lietuvā un Igaunijā, komentējot, ka Igaunijā kredītiestādēm ik ceturksni ir jāveic obligāts avansa maksājums, kam šobrīd tiek piemērota nodokļa likme 14% apmērā, bet no 2025.gada tā būs 18%. Savukārt Lietuvā papildus standarta 15% likmei komercbanku (tostarp ārvalstu komercbanku filiāļu), krājaizdevu sabiedrību un centrālo krājaizdevu sabiedrību peļņai, kas pārsniedz 2 milj. eiro vienā taksācijas periodā, piemēro papildu 5% UIN likmi.

Kā tiek rēķināta UIN piemaksa?

Kredītiestādes, patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji, kā arī kredītiestāžu un patērētāju kreditētāju pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā 4 mēnešu laikā pēc pirmstaksācijas gada (iepriekšējais finanšu pārskata gads) uzņēmuma gada pārskata iesniegšanas termiņā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam taksācijas gada UIN piemaksas aprēķinu. UIN piemaksas maksājums jāveic līdz tā mēneša 23. datumam, kas ir nākamais pēc mēneša, kurā iesniegts taksācijas gada nodokļa piemaksas aprēķins.

Ar UIN piemaksu apliekamā bāze tiek noteikta, no iepriekšējā pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķina summas pēc nodokļiem (bet pirms šīs UIN piemaksas) atņemot ienākumus, kas saskaņā ar regulējumu sadalāmi dividendēs bez UIN:

  • saņemtās dividendes no dividenžu izmaksātāja, kurš tā rezidences valstī ir UIN maksātājs, vai tādas dividendes, no kurām to izmaksas valstī ir ieturēts nodoklis, izņemot dividendes, kas saņemtas no personas, kas atrodas, ir izveidota vai nodibināta zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās, kā noteikts UIN likuma 6. pantā;
  • peļņa, kas gūta no kapitāla daļu atsavināšanas, ja tās bijušas īpašumā vismaz 36 mēnešus un uzņēmuma, kura daļas tiek atsavinātas, aktīvi (vairāk kā 50%) nav nekustamais īpašums Latvijā, kā noteikts UIN likuma 13. pantā;
  • ārvalsts pastāvīgās pārstāvniecības pārskata perioda finanšu rezultātus (peļņu), ja tās ieņēmumi un izdevumi tiek uzskaitīti dalīti un pastāvīgā pārstāvniecība ārvalstī maksā nodokli par tās gūto ienākumu. Te būtiski piebilst, ka UIN likums min “finanšu datus”, nevis peļņu. Līdz ar to, ja pastāvīgā pārstāvniecība strādā ar zaudējumiem, ar UIN piemaksu apliekamā bāze ir palielināma par šo zaudējumu daļu.

Iepriekš minētā bāze tiek aplikta ar 20% UIN piemaksu.

Ja līdz UIN piemaksas aprēķina brīdim uzņēmums ir sadalījis iepriekšējo pārskata gadu peļņu (neattiecas uz ārkārtas dividendēm), tad par atbilstošu UIN tiek samazināts UIN piemaksas apmērs.

Papildus iepriekš minētajam UIN likuma pārejas noteikumu 52. punkts nosaka, ka peļņas apmērs, uz kura pamata tiek aprēķināta nodokļa piemaksa, netiek samazināts par ārkārtas dividendēm, kuras atbilstoši šo pārejas noteikumu 9. punktam nodokļa piemērošanai ir pielīdzinātas peļņas daļai, kura gūta līdz 2017. gada 31. decembrim.

Minētā norma faktiski ir pretizvairīšanās norma situācijās, kad uzņēmumi, kam ir peļņa, kas nopelnīta līdz 2017. gada 31. decembrim (“vecā peļņa”), sadala pārskata gadā ārkārtas dividendes, kas atbilstoši UIN likuma pārejas noteikumu 8. un 9. punktam nav apliekamas ar UIN. Tādējādi, ja ir uzņēmumi, kas izmaksā ārkārtas dividendes un kuriem vēl ir tiesības izmaksāt dividendēs “veco peļņu”, un tāpēc nodoklis no ārkārtas dividendēm sadales brīdī nav maksājams, tad par šādi sadalīto peļņu nav iespējams samazināt UIN piemaksas bāzi.

Ņemot vērā, ka GPL neparedz detalizētas prasības UIN piemaksai līdzīgu maksājumu uzskaitei, uzņēmums var izvēlēties piemērot SGS Nr.12 kā labo praksi.

Samaksāto UIN piemaksu var izmantot turpmākos mēnešos maksājamā UIN samazināšanai situācijās, ja uzņēmums sadala peļņu dividendēs (izņemot ārkārtas dividenžu gadījumā). Ja uzņēmumam, piemēram, turpmākos gados ir zaudējumi, tad samaksāto UIN piemaksu nevarēs atgūt.

Piemērs

Kredītiestāde 2024. gadā aprēķina UIN piemaksu, balstoties uz 2023. gada finanšu rezultātu – peļņu pirms nodokļiem 150 000 EUR. 2023. gada 30.jūnijā kredītiestāde bija sadalījusi ārkārtas dividendes 50 000 EUR (proti, 2023.gada peļņu, kura ir iekļauta arī peļņas zaudējumu aprēķinā par 2023. gadu), no kuras nomaksāts UIN 12 500 EUR. Šādā gadījumā, aprēķinot piemaksu par 2023. gada peļņu, kredītiestādei ir tiesības samazināt UIN piemaksu par UIN, kas samaksāts par 2023. gadā izmaksātajām ārkārtas dividendēm, proti, piemaksa ir 17 500 EUR (150 000 x 20% – 12 500).

Piemērs

2024. gada 1. februārī (pirms piemaksas aprēķina un nomaksas brīža) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs sadala dividendēs uzkrāto peļņu 30 000 EUR apmērā, kas nopelnīta iepriekšējos periodos, nomaksājot UIN 7500 EUR. Lēmumā par dividenžu sadali norādīts, ka tiek sadalīta 2021. gada peļņa. Veicot UIN piemaksas aprēķinu par 2023. gada peļņu, kas bija 200 000 EUR, patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējam ir tiesības aprēķināto UIN samazināt par sadalītās peļņas UIN, proti, 32 500 EUR (200 000 x 20% – 7500).

Piemērs

2024. gada 1. februārī kredītiestāde līdz piemaksas aprēķina brīdim sadala dividendēs peļņu 300 000 EUR, kas nopelnīta iepriekšējos periodos (no kopējiem 400 000 EUR), nomaksājot UIN 75 000 EUR. Uzņēmuma 2023.gada finanšu rezultāts ir peļņa pirms nodokļiem 500 000 EUR, tāpēc tas aprēķina UIN piemaksu, to samazinot par UIN, kas samaksāts līdz aprēķina brīdim, proti, 25 000 EUR (500 000 x 20% – 75 000).

2024. gada novembrī kredītiestāde veic ziedojumu 100 000 EUR sabiedriskā labuma organizācijai, kas ļauj samazināt UIN par sadalītajām dividendēm (atbilstoši UIN likuma 12. panta 1. daļas 3. punktam – par 85% no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 30% no aprēķinātās UIN summas par aprēķinātajām dividendēm). Piemēra vajadzībām neveicam atsevišķu aprēķinu par UIN, kas maksājams par ziedojumu, bet norādām, ka par ziedojumu maksājams UIN atbilstoši UIN likuma 8. panta 2. daļas 4. daļai un VID metodiskajiem skaidrojumiem.

Ņemot vērā veikto ziedojumu, kredītiestādei ir tiesības iesniegt precizētu UIN deklarāciju par februāri, piemērojot 30% UIN atlaidi par veikto ziedojumu, proti, februāra UIN deklarācijā jānorāda UIN 52 500 EUR (75 000 – 22 500). Tāpat kredītiestādei jāiesniedz arī precizēts UIN piemaksas aprēķins, ņemot vērā iepriekšminētos precizējumus, attiecīgi palielinot budžetā maksājamās UIN piemaksas apmēru – 47 500 EUR (500 000 x 20% – 52 500).

Kad UIN piemaksu atzīst grāmatvedībā?

UIN piemaksas uzskaite finanšu pārskatos, kas sagatavoti saskaņā ar starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem

UIN atzīšanas un novērtēšanas principus nosaka starptautiskais grāmatvedības standarts (SGS) Nr.12 “Ienākuma nodokļi”. UIN piemaksa ir:

  • aprēķināma uz pirmstaksācijas perioda peļņas pēc nodokļiem bāzes;
  • ir maksājama taksācijas periodā neatkarīgi no tā, vai šī bāze (pirmstaksācijas perioda peļņa pēc nodokļiem) tiks sadalīta dividendēs nākotnē;
  • nav atgūstama jebkādā veidā nākotnē.

Tādēļ UIN piemaksa ir atzīstama periodā, uz kuru tā attiecas pēc būtības, proti, pirmstaksācijas periodā.

Piemēram, 2024. gadā aprēķinātā UIN piemaksa, ko aprēķina uz 2023. gada peļņas pēc nodokļiem bāzes, ir atzīstama peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā UIN izmaksas 2023. gadā.

UIN piemaksas uzskaite finanšu pārskatos, kas sagatavoti saskaņā ar Latvijas normatīvo regulējumu

Piemērojot Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (GPL) 13. panta 5. daļas 2. punktu, uzņēmums var piemērot UIN uzskaitei SGS Nr.12 un attiecīgi iepriekšējā sadaļā minētos principus: UIN piemaksu, ko aprēķina uz 2023. gada peļņas pēc nodokļiem bāzes, atzīt peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā UIN izmaksas 2023. gadā.

Tāpat, ņemot vērā, ka GPL neparedz detalizētas prasības UIN piemaksai līdzīgu maksājumu uzskaitei, uzņēmums var izvēlēties piemērot SGS Nr.12 kā labo praksi.

Visbeidzot, ja uzņēmums izvēlas nepiemērot SGS Nr.12, tas var izvēlēties atzīt UIN piemaksu taksācijas periodā, pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2024. gada 16. februārī sniegto vēstuli Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai par UIN piemaksas iekļaušanu uzņēmuma gada pārskatā. Šādā gadījumā 2024. gadā aprēķināto UIN piemaksu, ko aprēķina uz 2023. gada peļņas pēc nodokļiem bāzes, atzītu peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā UIN izmaksas 2024. gadā.

Attiecīgi izvēle, kā uzskaitīt UIN piemaksu finanšu pārskatos, kas sagatavoti saskaņā ar GPL, ir uzņēmuma grāmatvedības politikas izvēle. Tā jāpiemēro konsekventi – kā jebkura grāmatvedības politika.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.