Η προστιθέμενη αξία των χρηματοοικονομικών μοντέλων στην πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης

Άρθρο στο capital.gr: Tων Δημήτρη Λαμπρόπουλου, Partner, Deal Advisory και Γιώργου Γεωργιάδη, Senior Manager, Deal Advisory, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο capital.gr: Tων Δημήτρη Λαμπρόπουλου, Partner, Deal Advisory και Γιώργου...

Σε παγκόσμιο επίπεδο η πληθυσμιακή αύξηση και η οικονομική ανάπτυξη καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για νέες σύγχρονες υποδομές, π.χ. αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικά δίκτυα και σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις επενδύουν στην έρευνα και στην καινοτομία και σε νέες σύγχρονες παραγωγικές μονάδες προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό η χρηματοδότηση μεγάλων επενδύσεων μπορεί να αποδειχτεί μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία, προϋποθέτοντας τη συμμετοχή τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα καθώς και τη χρήση ενός μείγματος χρηματοδότησης με ίδια κεφάλαια και δανεισμό από πιστωτικά ιδρύματα.

Η χρηματοδότηση μιας επένδυσης έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, απαιτήσεις και κινδύνους που κάθε επενδυτής και δανειστής πασχίζει να προκαταλάβει πριν δεσμευτεί και προχωρήσει στην υλοποίησή της. Βοηθώντας προς αυτή την κατεύθυνση έμπειρες ομάδες εξειδικευμένων συμβούλων ικανοί να κατανοήσουν πλήρως τις απαιτήσεις μιας επένδυσης αξιολογούν σε βάθος και καθορίζουν τις παραμέτρους για ένα μεγάλο εύρος νομικών, εμπορικών χρηματοοικονομικών, φορολογικών και τεχνικών θεμάτων.

Κρίσιμος παράγοντας για την αξιολόγηση και χρηματοδότηση κάθε επένδυσης αποτελεί η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου και παραμετροποιήσιμου χρηματοοικονομικού μοντέλου. Όλη η διαθέσιμη πληροφόρηση και παραδοχές, ως αποτέλεσμα πολύμηνων διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ επενδυτών, δανειστών και συμβούλων, υπεισέρχονται σε ένα δομημένο, δυναμικό και με σαφείς κανόνες χρηματοοικονομικό μοντέλο για την εκάστοτε επένδυση. Σκοπός αυτού είναι να προσομοιώσει την οικονομική πραγματικότητα, δηλαδή μια κατάσταση ή συνθήκη μιας επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη μια πληθώρα πληροφοριών όπως το επιχειρηματικό σχέδιο, οι τεχνικές και κατασκευαστικές παραδοχές, η φορολογική πραγματικότητα, οι δανειακές και άλλες συμβάσεις αλλά και πολλά άλλα θέματα ανάλογα την φύση της επένδυσης. Επιπρόσθετα, προσφέρουν πολύτιμες απαντήσεις επιτρέποντας την εξέταση του οικονομικού αντικτύπου των στρατηγικών επιλογών του εκάστοτε στρατηγικού ή χρηματοοικονομικού επενδυτή.

Ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο διαπραγμάτευσης που ποσοτικοποιεί μια πληθώρα πληροφοριών, δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών σεναρίων υπό διαφορετικές παραδοχές και είναι σε θέση να παρέχει προβλεπόμενα μεγέθη/δείκτες με μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Εξυπακούεται ότι μια επιχειρηματική απόφαση δεν βασίζεται αποκλειστικά σε ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο, όμως ένα υψηλής ποιότητας και μεγάλης λεπτομέρειας μοντέλο βοηθά στην ενδελεχή και τεκμηριωμένη αξιολόγηση του ρίσκου και της απόδοσης μιας επένδυσης και την διαμόρφωση της κατάλληλης κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Στις μέρες μας τα χρηματοοικονομικά μοντέλα βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή στη χρηματοδότηση έργων υποδομών, στις αποτιμήσεις εταιρειών, στην αξιολόγηση μετοχών, σε συναλλαγές εξαγορών και συγχωνεύσεων και γενικά όπου εμπλέκεται απόφαση χρηματοοικονομικού χαρακτήρα.

Ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση του 2009 παρατηρείται συστηματικά η υιοθέτηση τέτοιων μοντέλων καθώς μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο τόσο από πλευράς του επενδυτή να αστοχήσει η επένδυση όσο και από πλευράς δανειστή να μην εξυπηρετηθούν οι δανειακές υποχρεώσεις. Με άλλα λόγια, μέσα σε ένα απρόβλεπτο περιβάλλον προσφέρουν μεγαλύτερο βαθμό βεβαιότητας στους επενδυτές και δανειστές και αυξάνουν την πιθανότητα επιτυχίας για ένα νέο επενδυτικό εγχείρημα.

giorgos georgiadis

Γιώργος Γεωργιάδης


Senior Manager, Deal Advisory,
KPMG στην Ελλάδα