Φορολογικά Νέα: 4 Σεπτεμβρίου 2023

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

Επικαιροποίηση της διαδικασίας για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης και λοιπών σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 ΚΦΔ

H προσφάτως εκδοθείσα απόφαση Α.1107/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατάργησε -και στην ουσία αντικατέσστησε- από 28 Ιουλίου 2023 την προηγούμενη εγκύκλιο ΠΟΛ.1284/2013 σχετικά με τη διαδικασία για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Η νέα αυτή απόφαση δεν εισάγει ουσιαστικά σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία προέγκρισης, όπως αυτή εφαρμόζεται σήμερα. Τροποποιεί ορισμένες από τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο της όλης διαδικασίας προέγκρισης ενώ επίσης ενσωματώνει τις νέες εξελίξεις που επήλθαν διά νόμου το 2020 όσον αφορά στη δυνατότητα να έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση προέγκρισης.

Ειδικότερα, με τη νέα απόφαση:

  • Δεν υπάρχει πλέον ο περιορισμός της υποβολής της αίτησης προέγκρισης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την προκαταρκτική διαβούλευση (εάν τυχόν γίνει προκαταρκτική διαβούλευση).
  • Τάσσεται συγκεκριμένη προθεσμία δύο (2) μηνών (αντί της «εύλογης» προθεσμίας, που προέβλεπε η προγενέστερη απόφαση) εντός της οποίας το αιτούν την προέγκριση πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή τα συμπληρωματικά στοιχεία που του ζητήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης προέγκρισης.
  • Η αρμόδια αρχή οφείλει πλέον να εκδίδει την απόφασή της επί της αίτησης προέγκρισης ενός τριάντα (30) ημερών (αντί των είκοσι (20) ημερών που προέβλεπε η προηγούμενη απόφαση) από την τελική συνάντηση με τον αιτούντα.

Το αιτούν πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλλει την ετήσια έκθεση συμμόρφωσης με τους όρους της απόφασης προέγκρισης για το εν λόγω φορολογικό έτος εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από το τέλος της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το οικείο φορολογικό έτος (αντί «μέχρι το τέλος της νόμιμης προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το εν λόγω φορολογικό έτος», που προέβλεπε η προηγούμενη απόφαση). Σε περίπτωση που η απόφαση προέγκρισης έχει αναδρομική ισχύ, το αιτούν πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική έκθεση συμμόρφωσης για κάθε προγενέστερο φορολογικό έτος, που καλύπτει η εν λόγω απόφαση προέγκρισης, εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης προέγκρισης.