Οι ορθές οικονομικές αναφορές βοηθούν στη λήψη των σωστών αποφάσεων

Δήλωση στο Περιοδικό Finance Pro: Του Βασίλη Καμινάρη, Partner, Head of Audit, KPMG στην Ελλάδα

Δήλωση στο Περιοδικό Finance Pro: Του Βασίλη Καμινάρη, Partner, Head of Audit, KPMG...

Οι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις που οφείλονται στο εξωτερικό τους περιβάλλον, έχουν δε να αντιμετωπίσουν τις επιδράσεις που προκαλούν στην οικονομία. Ενδεικτικά αναφέρονται η πανδημία του COVID-19, οι επιπτώσεις της κρίσης στην Ουκρανία και η σχετική μακροοικονομική αστάθεια, οι διεθνείς και εγχώριες τιμές των καυσίμων και της ενέργειας κλπ. Όμως αντιμετωπίζουν και άλλες που οφείλονται στον τρόπο που είναι οργανωμένες, στα συστήματα και τις εσωτερικές διαδικασίες που εφαρμόζουν, το πόσο καλά εκπαιδευμένο προσωπικό έχουν κλπ.

Οι αξιόπιστες, έγκαιρες, συστηματικές και καλά δομημένες οικονομικές αναφορές, ειδικότερα αν είναι συνδυασμένες και με πολλά μη-χρηματοοικονομικά στοιχεία, βοηθούν τη Διοίκηση μίας εταιρείας να πάρει έγκαιρα σωστές αποφάσεις. Η αξιοπιστία αναφέρεται στο αν τα στοιχεία των αναφορών είναι σωστά και αληθή. Ο χρόνος έκδοσης είναι σημαντικός προκειμένου να λαμβάνονται γρήγορα οι αποφάσεις των διοικούντων. Η καλή δομή επιτρέπει τη γρήγορη αξιολόγηση των μεγεθών και της διαμόρφωσής τους μεταξύ περιόδων ειδικότερα δε σε συνδυασμό με μη-χρηματοοικονομικά στοιχεία όπου μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη κατανόηση και εις βάθος ανάλυση.