Τεχνογνωσία, αξίες και κουλτούρα φέρνουν την υπεραξία

Συνέντευξη στο Περιοδικό FORTUNE: Tου Νίκου Δημάκου, Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής των Συμβουλευτικών υπηρεσιών, KPMG στην Ελλάδα

Συνέντευξη στο FORTUNE: Tου Νίκου Δημάκου, Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής των...

Σε τι βαθμό ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλά και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν επηρεάσει τις πρακτικές HR στην KPMG και πώς κινητροδοτείτε τα στελέχη σας για να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες της αγοράς για υπηρεσίες συμβουλευτικής και λογιστικού ελέγχου?

Στην KPMG είχαμε μάθει να δουλεύουμε μακριά από τα γραφεία μας, στα γραφεία των πελατών μας αλλά όχι στα σπίτια μας. Ο συνθήκες της πανδημίας μας στέρησαν τη φυσική μας παρουσία στους πελάτες μας και την καθημερινή φυσική επαφή και επικοινωνία των ομάδων μας. Στο πλαίσιο αυτό και για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών μας κληθήκαμε να βρούμε νέους τρόπους επικοινωνίας, να αλλάξουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε και γενικά να χρησιμοποιήσουμε ψηφιακά μέσα είτε για τη διεξαγωγή τυποποιημένων εργασιών είτε για την επίλυση θεμάτων και τη δημιουργία λύσεων.

Οι προκλήσεις ήταν και είναι πολλές, από την ένταξη των νέων συναδέλφων στην κουλτούρα και τις μεθοδολογίες της KPMG μέχρι και την αναγνώριση και την επιβράβευση ταλέντων. Η τεχνολογία, η ψηφιακή μας ετοιμότητα και η διάθεση μας για περαιτέρω βήματα μας βοήθησαν αρκετά. Για τα στελέχη μας, αναπτύξαμε εκπαιδευτικά προγράμματα και κατευθύνσεις που βοήθησαν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες και παράλληλα προσαρμόσαμε τα κίνητρα μας στα νέα αυτά δεδομένα ώστε όλοι στην KPMG να συνεισφέρουμε και αυτό να αναγνωρίζεται και να επιβραβεύεται. Συγκεκριμένα, την περίοδο αυτή αναπτύξαμε ένα νέο σύστημα επιβράβευσης των στελεχών μας, υλοποιήσαμε ένα νέο τεχνολογικό σύστημα για την συνεχή εκπαίδευση των  στελεχών μας, τρέξαμε εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης, αναδείξαμε και επιβραβεύσαμε μέσω στοχευμένων προγραμμάτων ομάδες ή λειτουργίες που ξεχώρισαν, σχεδιάσαμε και τρέχουμε προγράμματα που προάγουν και επιβραβεύουν την καινοτομία και την ανάπτυξη των ομάδων μας.

Το RRF είναι μία χρυσή ευκαιρία για την περαιτέρω απλοποίηση ή αυτοματοποίηση  παρωχημένων εργασιών που δεν προσδίδουν αξία. Επιπλέον δίνει ευκαιρίες για ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί, αποτελεσματικοί και φιλικοί για το περιβάλλον. Στην KPMG έχουμε συστήσει ειδική ομάδα για την αξιοποίηση του, και μέσω του παγκόσμιου δικτύου της KPMG και της σχετικής τεχνογνωσίας που έχουμε στη διάθεση μας, θα είμαστε σε θέση να αναπτυχθούμε τόσο εμείς όσο και πελάτες μας ακόμα περισσότερο.

Ως προς την ενεργειακή μετάβαση και τα ESG θα λέγατε ότι η ελληνική αγορά είναι ώριμη να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες έγκαιρα?

Για το S (Social) και G (Governance) του ESG, βλέπουμε σημαντικές εξελίξεις στην Ελληνική αγορά και αυτό είναι πολύ θετικό. Για το E (Environmental) που περιλαμβάνει την ενεργειακή μετάβαση, βλέπουμε κινητοποίηση και ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η θέσπιση στρατηγικής, όχι μόνο σε επίπεδο κυβέρνησης ή μεγάλων επιχειρήσεων αλλά και σε επίπεδο μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων, είναι μία πρόκληση. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι το επόμενο βήμα της κάθε μικρής ή μεσαίας επιχείρησης που σε συνδυασμό με τα κίνητρα και τα μεγάλα έργα υποδομών, θα μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα. Με ξεκάθαρη στρατηγική και πλάνο, η ενεργειακή μετάβαση δεν θα είναι ένα «όνειρο», θα είμαστε σε θέση ώστε έγκαιρα να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες και τα κίνητρα που είναι ή θα είναι διαθέσιμα για την ενεργειακή μας μετάβαση.

Πέρα από την τεχνογνωσία ποια είναι τα άυλα στοιχεία που πιστεύετε ότι κάνουν ανταγωνιστικό το brand KPMG?

Με μία φράση θα έλεγα η κουλτούρα μας. Δίνουμε έμφαση στην επιλογή και στην ανάπτυξη των στελεχών μας σύμφωνα με τις αξίες και τα πρότυπα της KPMG International. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας είναι σχεδιασμένες με τρόπο που να προάγουν την εξέλιξη των πελατών μας και την ποιοτική και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών τόσο στο Ελεγκτικό όσο και το συμβουλευτικό αντικείμενο της εταιρείας μας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμούς στον κόσμο, μας έχει οδηγήσει στο να αναπτύξουμε τεχνογνωσία και πρωτόκολλα συνεργασίας που να αρμόζουν στο επίπεδο αυτό και που κάνουν την KPMG και τα στελέχη της να ξεχωρίζουν.

Πώς αναπτύσσεται η δραστηριότητά σας μετά την πανδημία και πώς σχεδιάζετε να ενισχύσετε το αποτύπωμά σας στην τοπική αγορά?

Η στρατηγική μας στην KPMG είναι η ανάπτυξη και η περαιτέρω αξιοποίηση υπαρχόντων κέντρων καινοτομίας και αριστείας, τόσο για την ανάπτυξη των στελεχών μας όσο και την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνουμε στους τελικούς μας πελάτες στις χώρες που έχουμε παρουσία. Στην τοπική αγορά, συνεχίζουμε με αυξανόμενο ρυθμό την ένταξη νέων στελεχών στην KPMG, περίπου 150 νέα στελέχη κάθε χρόνο σε όλα τα τμήματα της εταιρείας, τα οποία αναπτύσσονται μέσω αυτών των κέντρων και αξιοποιούνται για έργα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Επιπλέον, οι συνθήκες της αγοράς και οι ανάγκες των πελατών μας, μας έχουν οδηγήσει σε στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας και ως εκ τούτου οι ανάγκες μας για περισσότερα στελέχη ή νέα κέντρα καινοτομίας και αριστείας για την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων λύσεων αυξάνονται καθημερινά. Ειδικά στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις συνεργασίες που έχουμε με τοπικά πανεπιστήμια των οποίων το επίπεδο ξεχωρίζει, θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε την ανάπτυξη του αριθμού, των γνώσεων και ικανοτήτων των στελεχών μας ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Επίσης υπάρχουν δύο ερωτήσεις, κοινές για όλους τους συμμετέχοντες στην έκδοση, στις οποίες ο CEO θα πρέπει να απαντήσει με μία φράση/σύντομη εμπειρία. Αυτό το μέρος της ύλης έχει το χαρακτήρα μηνυμάτων:

Ποια είναι η προσωπική σας θέση για τον συμπεριληπτικό καπιταλισμό - πώς αντιλαμβάνεστε το “doing well by doing good”? 

Οι αρχές και αξίες που ενυπάρχουν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ή καλύτερα Υπευθυνότητα), κατά την τελευταία 20ετία, έχουν οδηγήσει πολλές εταιρείες να ενστερνιστούν την προσέγγιση ότι για να επιτευχθεί η επιχειρηματική βιωσιμότητα χρειάζονται πολύ περισσότερα συστατικά από τα πρόσκαιρα καλά οικονομικά αποτελέσματα. Η KPMG ως οργανισμός και εγώ προσωπικά ασπαζόμαστε και εφαρμόζουμε τις θέσεις αυτές στην καθημερινότητά μας. Το «ESG» σίγουρα δεν μας βρήκε απροετοίμαστους. 

Ποιά είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε ως επιχειρηματικός ηγέτης στο “new normal” που δεν έχει καμία πλέον σχέση με το “business as usual” μετά την πανδημία, την πιο κρίσιμη δοκιμασία της σύγχρονης ιστορίας?

Η ψηφιακή επιτάχυνση, ο νέος τρόπος λειτουργίας και η  προετοιμασία μας για την επόμενη μέρα, αποτελούν τις βασικές προκλήσεις που έχω και έχουμε στην KPMG για να αντιμετωπίσουμε και να δραστηριοποιηθούμε στο “new normal” ή “new business as usual”. Η ταχύτητα προσαρμογής στα νέα αυτά δεδομένα  θα αναδείξει τις εταιρείες που θα ξεχωρίσουν.