Οι εταιρείες πρέπει να είναι εργοδότες ίσων ευκαιριών

Συνέντευξη στο περιοδικό Women Leaders: της Τόνιας Παρίση, Senior Manager, Consulting

Συνέντευξη στο περιοδικό Women Leaders: της Τόνιας Παρίση, Senior Manager, Consulting

parisi quote

Γιατί είναι σημαντικό να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες σε ανώτερες διοικητικές θέσεις; 

Οι ηγετικές ικανότητες δεν αποτελούν προνόμιο ή έμφυτο χαρακτηριστικό ενός φύλου αλλά καλλιεργούνται και ενισχύονται μέσα από την επαγγελματική εμπειρία και τη συνεχή προσπάθεια. Η πολυμορφία και διαφορετικότητα μιας διοικητικής ομάδας, εκφρασμένη μέσα από τη συνύπαρξη ανδρών και γυναικών, φέρνει σημαντικά οφέλη στις εταιρείες και στους εργαζομένους τους, που απορρέουν κυρίως από το συνδυασμό περισσότερων δεξιοτήτων. Ηγετικά χαρακτηριστικά των γυναικών όπως η ενσυναίθηση, η συνεργατικότητα, η ενεργητική ακρόαση, η διάθεση να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες με τις ομάδες τους, καθώς και η ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών (multi-tasking) συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της διοικητικής ομάδας και στη δημιουργία διάδοχων καταστάσεων.


Με ποιον τρόπο η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στα ΔΣ, θα μπορούσε να συμβάλει στην περεταίρω ανάπτυξη μιας εταιρείας; 

Οι σύγχρονες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης προβλέπουν τη συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων με στελέχη κατάλληλα να εκπληρώσουν το ρόλο τους και να συμβάλλουν συλλογικά στην επιτυχία των εργασιών του. Μέσα από την αυξημένη συμμετοχή ικανών γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών ενισχύεται η αρχή της διαφορετικότητας και της πολυμορφίας στον τρόπο σκέψης και έκφρασης και δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες για την υιοθέτηση καινοτομιών και αλλαγών. Παράλληλα ενισχύεται η εικόνα της εταιρείας ως εργοδότη ίσων ευκαιριών, η οποία βέβαια δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην αναλογία μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά να ενσωματώνει και άλλα θέματα συμπερίληψης που σχετίζονται με την καταγωγή, θρησκεία, ηλικία, σεξουαλικές προτιμήσεις και ιδιαίτερες ικανότητες των εργαζομένων.


Τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν, ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις και να πλησιάσουμε παραδείγματα χωρών με υψηλές ποσοστώσεις (όπως πχ η Γαλλία);

Οι εταιρείες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια μέσα από την καλλιέργεια κουλτούρας ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας, όπου θα προτρέπει τα άτομα να εργάζονται από τα πρώτα στάδια της καριέρας τους σε μικτές ομάδες, με εναλλαγή των ηγετικών ρόλων μεταξύ των δυο φύλων, ώστε να αισθάνονται άνετα και οι άνδρες σε αυτή τη συνθήκη. Παράλληλα, θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού του συστήματος εκπαίδευσης για την κατάρριψη υφιστάμενων στεγανών και προτύπων που σχετίζονται με ακαδημαϊκές σπουδές και ρόλους που προορίζονται αποκλειστικά για άνδρες ή γυναίκες, ώστε να παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε ικανούς επαγγελματίες - ανεξαρτήτου φύλου - να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να διαμορφώσουν την καριέρα που επιθυμούν.