Προτάσεις βελτίωσης του σχ/ν για τις επενδύσεις Στρατηγικού Χαρακτήρα

Άρθρο στο powergame.gr: Του Γεώργιου Ραουνά, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Δημοσίου Τομέα

Άρθρο στο powergame.gr: Του Γεώργιου Ραουνά, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Δημοσίου Τομέα

Το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις» το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, δεν αποτελεί -κατά την άποψή μας- ένα νέο επενδυτικό πλαίσιο, αλλά ενσωματώσει κάποιες βελτιώσεις στους υφιστάμενους Νόμους 3894/20210 και 4399/2016, όπως ισχύουν μετά από αρκετές τροποποιήσεις. Προφανώς έχει γίνει προσπάθεια να ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες, αλλά η αγορά αναμένει ένα νέο επενδυτικό πλαίσιο με μια «φρέσκια» ματιά που να ενσωματώνει τις προσδοκίες για το νέο αναπτυξιακό παραγωγικό μοντέλο. 

Η ειδική ομάδα που έχει συστήσει ο ΣΕΣΜΑ έχει μελετήσει το σχέδιο νόμου και έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Πέρα από τις προτάσεις βελτίωσης σε λειτουργικό επίπεδο, έχουν εντοπισθεί και κάποια θέματα στρατηγικού χαρακτήρα, ορισμένα από τα οποία παραθέτω στη συνέχεια. 

  • Οι συνθήκες της ελληνικής οικονομίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως διαμορφώθηκαν μετά και τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ελκυστικότητας των φορολογικών απαλλαγών. Αυτά τα μέτρα πρέπει να ενισχυθούν και παράλληλα να δοθεί έμφαση σε ενίσχυση μέσω επιχορήγησης και επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Τέτοιες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:
  1. Δυνατότητα ταχύτερης ανάκτησης της ισοδύναμης επιχορήγησης με αύξηση του μέγιστου ετήσιου ποσοστού χρήσης της συνολικής φορολογικής απαλλαγής.
  2. Χορήγηση προκαταβολής της επιχορήγησης χωρίς να απαιτείται εγγυητική επιστολή. Εναλλακτικές διασφαλίσεις είναι κατάθεση σε καταπιστευτικό λογαριασμό και σταδιακή αποδέσμευση της επιχορήγησης, με βάση τις επιμέρους πιστοποιήσεις των επιλέξιμων δαπανών από την Τράπεζα τήρησης του λογαριασμού. 
  • Ο τομέας του Τουρισμού χρειάζεται ιδιαίτερη ενίσχυση την περίοδο που διανύουμε και , κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπάρχουν ειδικές προβλέψεις. Ειδικότερα, προτείνεται:
  1. η δημιουργία νέας κατηγορίας για «Στρατηγικές Επενδύσεις στον Τομέα του Τουρισμού» για επενδύσεις με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, και
  2. η διεύρυνση του αντικειμένου του προβλεπόμενου καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικά Σχέδια Μεταποιητικών Επιχειρήσεων», ώστε να ενισχυθούν και Επιχειρηματικά Σχέδια Τουριστικών Επιχειρήσεων, τα οποία θα στοχεύουν στην εφαρμογή του νέου μοντέλου για τον ελληνικό τουρισμό, ήτοι στον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών, με γνώμονα τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού τουρισμού, καθώς και την αύξηση της δαπάνης ανά επισκέπτη.
  • Για την προώθηση ώριμων χρηματοδοτικά επενδυτικών σχεδίων, προτείνεται η ένταξη στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων, των επενδύσεων που έχουν διασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε μέσω εξασφαλισμένου τραπεζικού δανείου. 

  • Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό των δαπανών κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου θα πρέπει να αυξηθεί, καθώς σε πολλά επενδυτικά σχέδια, ιδιαίτερα στον  τουρισμό και τη μεταποίηση καθίσταται απαγορευτικός περιορισμός. Προτείνεται η αύξηση του ποσοστού σε 70% για τον τουρισμό και 65% για τη μεταποίηση. Επιπλέον ως βάση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού στην κατηγορία των κτηριακών να χρησιμοποιείται πίνακας μέγιστων τιμών ανά είδος δαπάνης όπως γίνεται σε άλλες δράσεις κρατικών ενισχύσεων. 

  • Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, που γίνεται από εξωτερικό φορέα, υπόκειται σε επιτόπιο δειγματοληπτικό επανέλεγχο 30% ετησίως από  τριμελή επιτροπή, ενώ στη συνέχεια πιθανότατα θα ακολουθήσει και έλεγχος από το ΣΔΟΕ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ο επενδυτής να βρίσκεται συνεχώς σε καθεστώς ελέγχου για το ίδιο αντικείμενο και για τον λόγο αυτό το ποσοστό επανελέγχου προτείνεται να μην είναι μεγαλύτερο από 10%.

  • Κρίνεται απαραίτητη η συστηματική κωδικοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου και η ορθολογική κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση του συνόλου της σχετικής νομοθεσίας, των σχετικών κειμένων της ΕΕ, των Υπουργικών Αποφάσεων, Εγκυκλίων, Απαντήσεων σε Συχνές Ερωτήσεις και των απαραίτητων Υποδειγμάτων, σε μια κατάλληλη και εύχρηστη βάση δεδομένων.

Τέλος, σημειώνεται με ιδιαίτερη ενόχληση από τον Σύνδεσμό μας, η παντελής έλλειψη αναφοράς στον ρόλο των συμβουλευτικών εταιρειών, στο Σχέδιο Νόμου, τόσο κατά την υποβολή όσο και κατά την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επενδύσεων. 

Η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών με μορφή εξωτερικής ανάθεσης, είναι μεν προς τη σωστή κατεύθυνση (αφού μόνο με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν οι καθυστερήσεις), αλλά δεν είναι λογικό οι εργασίες αυτές να προβλέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά από ελεγκτικές εταιρείες. Οι καλά οργανωμένες συμβουλευτικές εταιρείες, όπως είναι οι εταιρείες-μέλη του ΣΕΣΜΑ, αλλά και άλλες αξιόλογες εταιρείες στον συμβουλευτικό χώρο- διαθέτουν την τεχνογνωσία, τη σε βάθος γνώση του αντικειμένου και την τοπική παρουσία, για να έχουν χρήσιμο ρόλο στην όλη διαδικασία.

Ο Σύνδεσμος έχει υποβάλει τις προτάσεις του για το θέμα αυτό και παραμένει στη διάθεση του Υπουργείου για βρεθεί η κατάλληλη λύση προς όφελος της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.