Πρόσθετα φορολογικά μέτρα σύμφωνα με την Α. 1200/2020

Πρόσθετα φορολογικά μέτρα σύμφωνα με την Α. 1200/2020

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα θέματα, σας παραθέτουμε τα πιο πρόσφατα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση στα πλαίσια της αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

1000
Picture of Christos Krestas

Partner, Tax

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σύμφωνα με την A.1200/2020 ανακοινώθηκε η λήψη επιπλέον φορολογικών μέτρων για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες του COVID – 19, ενώ με την Ε. 2141/2020 παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή ευεργετικών διατάξεων για τους εκμισθωτές ακινήτων που εκμισθώνουν ακίνητα σε πρόσωπα πληττόμενα από τις συνέπειες του COVID – 19.

Παράταση προθεσμίας πληρωμής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών

  • Με την Υπουργική Απόφαση Α. 1200/2020 παρατάθηκε μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 η προθεσμία καταβολής πληρωμών βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών (και ανεστάλη αντιστοίχως η είσπραξή τους) επιχειρήσεων των κλάδων που πλήττονται δραστικά λόγω της εξάπλωσης του COVID-19, καθώς και μισθωτών των εν λόγω επιχειρήσεων, για τις οποίες είχε ήδη δοθεί παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης μέχρι 31 Αυγούστου 2020. Παρότι δεν υπήρξε ρητή σχετική αναφορά στην εν λόγω απόφαση, η παράταση καταβολής οφειλών φαίνεται να συμπεριλαμβάνει και οφειλές ΦΠΑ, που είχαν ήδη παραταθεί μέχρι 31 Αυγούστου 2020.

Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών οφειλών φυσικών προσώπων-εκμισθωτών ακινήτων και ευεργέτημα συμψηφισμού / έκπτωσης (25%)

  • Με την Εγκύκλιο Ε. 2141/2020 δόθηκε παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών (και αντίστοιχη αναστολή είσπραξης) σε φυσικά πρόσωπα εκμισθωτές ακινήτων σε πρόσωπα τα οποία, στα
    πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού, απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού 40% του συμφωνημένου μισθώματος. Οι εν λόγω προθεσμίες παρατείνονται σε διάφορες ημερομηνίες από 31 Αυγούστου 2020 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020 ανάλογα με την αρχική ημερομηνία λήξης των οφειλών.

  • Επίσης, με την ίδια Εγκύκλιο και για τους ίδιους δικαιούχους φυσικά πρόσωπα (εκμισθωτές) παρέχεται σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής μέχρι την αρχική καταληκτική ημερομηνία (και όχι εντός της παραταθείσας σύμφωνα με τα παραπάνω προθεσμίας) η δυνατότητα συμψηφισμού ποσοστού 25% επί των βεβαιωμένων (μη ληξιπρόθεσμων) οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων με άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής από τις 31 Ιουλίου 2020 και μετά.

  • Από το παραπάνω ευεργέτημα συμψηφισμού εξαιρούνται (i) οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους (εκτός αν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής), (ii) οφειλές υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου, (iii) οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και (iv) οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας