Ευρωπαϊκή Ενιαία Ηλεκτρονική Μορφή

Η Ευρωπαϊκή Ενιαία Ηλεκτρονική Μορφή(ESEF) αποτελεί την ηλεκτρονική μορφή που θα πρέπει να χρησιμοποιείται από όλες τις εισηγμένες εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τα έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2020. Η συγκεκριμένη απαίτηση είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία για τη Διαφάνεια (2004/109/EC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/50/EU), που έχει ως σκοπό να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα, η ανάλυση και η συγκρισιμότητα των ετήσιων οικονομικών στοιχείων.

Τι περιέχεται στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Ηλεκτρονική Μορφή

 • Ετήσια οικονομικά στοιχείων σε μορφή xHTML.
 • Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ με ετικέτα XBRL
 • Οι ετικέτες XBRL θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στο έγγραφο xHTML χρησιμοποιώντας τις προδιαγραφές Inline XBRL ("iXBRL").
   

H KPMG μπορεί να παρέχει:

 • Υποστήριξη
  Η πρώτη εφαρμογή του ESEF μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνείες της ταξινόμησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Η εξειδικευμένη γνώση και η εμπειρία των ειδικών της KPMG στον τομέα των ΔΠΧΑ θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο και να αποφύγετε λάθη.
 • CCH Tagetik
  Προετοιμάστε γρήγορα και με ακρίβεια το αρχείο iXBRL σύμφωνα με όσα ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με την πιστοποιημένη λύση CCH Tagetik iXBRL.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.