Έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ψηφιακός μετασχηματισμός

Έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Άρθρο του Αναστάσιου Κυριακούλη, Partner, Ελεγκτικό Τμήμα, KPMG στο περιοδικό CFO Agenda

1000
Anastasios Kyriacoulis

Γενικός Διευθυντής, Ελεγκτικές Υπηρεσίες

KPMG στην Ελλάδα

Email

“Οι προηγμένες τεχνολογίες θα αλλάξουν δραστικά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο εξωτερικός έλεγχος.”

Ο κόσμος βρίσκεται στη μέση ενός ψηφιακού μετασχηματισμού που αλλάζει τον τρόπο που εργαζόμαστε και ζούμε. Έτσι και ο τρόπος διεξαγωγής των ελεγκτικών εργασιών δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος, αλλάζει και ακολουθεί τον τεχνολογικό μετασχηματισμό των εταιρειών. Τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού στη διενέργεια του ελέγχου είναι πολύ σημαντικά τόσο για τον ελεγκτή όσο και για την επιχείρηση. Ο ελεγκτής με τα νέα τεχνολογικά εργαλεία ελέγχου θα μπορεί να έχει καλύτερη κατανόηση της οικονομικής πληροφόρησης, της λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Με την ίδια λογική η Διοίκηση της εταιρείας θα λάβει πληροφόρηση από την πλευρά του ελεγκτή μέσω της επεξεργασίας των δεδομένων που θα γίνει.

Ένα από τα βασικότερα οφέλη από την προηγμένη τεχνολογία είναι ότι η λειτουργική αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών συστημάτων αυξάνει την αξιοπιστία των δεδομένων, την προβλεψιμότητα, την ακρίβεια τους καθώς και την παρακολούθησή τους σε πραγματικό χρόνο.

Η νέα τεχνολογία βοηθάει τον ελεγκτή να εντοπίσει τις περιοχές υψηλού κινδύνου (risk assessment) έτσι ώστε να επικεντρώσει τους πόρους του σε αυτές τις περιοχές, με συνέπεια να εκτελέσει με μεγαλύτερη ποιότητα και αξιοπιστία τον έλεγχο του.

Η νέα τεχνολογία επιτρέπει στους ελεγκτές να αναλύουν τα ποσά των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης και να ελέγχουν σχεδόν το 100% των συναλλαγών αντί να διενεργούν τον έλεγχο με δειγματοληψία επιτρέποντας τους να εκτελούν προηγμένες αναλύσεις και έτσι να αποκτούν βαθύτερη γνώση των λειτουργιών της εταιρείας εξαιτίας της αυξημένης κάλυψης δεδομένων και της αυξημένης ικανότητας εντοπισμού των ανωμαλιών.

Οι αναλύσεις δεδομένων εξαιτίας του ψηφιακού μετασχηματισμού γίνονται ευκολότερες και επιτρέπουν στους ελεγκτές να αναλύουν τις τάσεις και τους κινδύνους των πελατών τους σε σχέση με άλλες ομοειδής εταιρείες (benchmarking), επιτρέπει τη συγκριτική μέτρηση των KPIs σε όλες τις διαδικασίες, τις επιχειρηματικές μονάδες καθώς και την καλύτερη παρακολούθηση της επίδοσης σε σχέση με τον προϋπολογισμό.

Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό θα είναι πιο εύκολο για τον ελεγκτή η ανίχνευση τυχόν περιστατικών απάτης στο επίπεδο οικονομικών καταστάσεων.

Η νέα τεχνολογία θα επιτρέψει στους ελεγκτές να παράσχουν ένα υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας. Οι τεχνολογικές εξελίξεις θα οδηγούν τους ελεγκτές προς ένα πιο συνεχές μοντέλο ελέγχου και παρακολούθησης, επειδή θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα πελατών σε πραγματικό χρόνο και σε τυποποιημένη μορφή.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα για την εταιρεία είναι ο μειωμένος χρόνος που απαιτείται για την παροχή στοιχείων στους ελεγκτές, μεγαλύτερη διαφάνεια στην εταιρεία, καλύτερη αλληλεπίδραση με τους ελεγκτές και ταχύτεροι χρόνοι ολοκλήρωσης της κατάρτισης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Οι ταχείες βελτιώσεις στην τεχνολογία ελέγχου μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού θέτουν και μία επιπλέον κρίσιμη ερώτηση: Πρέπει οι ελεγκτές να επεκτείνουν τις ελεγκτικές υπηρεσίες τους σε άλλους τομείς πέρα από την χρηματοοικονομική πληροφόρηση; Για να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις, οι επενδυτές και αναλυτές εξετάζουν πολλές πληροφορίες σχετικά με μια εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών εκτός των οικονομικών καταστάσεων, όπως:

  • περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, 
  • μη οικονομικά στοιχεία ( δείκτες και στοιχεία που δεν προβλέπονται από τα λογιστικά πρότυπα) και
  • ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (cyber security);

Οι ελεγκτές θα μπορούσαν να παρέχουν διαβεβαίωση σχετικά με αυτές τις πληροφορίες.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μία πρόκληση για το ελεγκτικό επάγγελμα, οι αλλαγές που αναμένονται την επόμενη δεκαετία θα είναι ραγδαίες και τα οφέλη σημαντικά.

© 2023 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του διεθνούς οργανισμού της KPMG παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα https://kpmg.com/governance.

Συνδεθείτε μαζί μας