Αναστάσιος Κυριακούλης

Γενικός Διευθυντής, Ελεγκτικές Υπηρεσίες

KPMG στην Ελλάδα

Ο Τάσος στα 14 και πλέον χρόνια στην KPMG εργάζεται πρωτίστως με τράπεζες και άλλες συναφείς εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα καθώς και μεγάλες εταιρείες στον τομέα της ενέργειας. Ο Τάσος έχει εκτεταμένη εμπειρία στον έλεγχο εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα, σε ειδικούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους τραπεζών, στις δημόσιες εγγραφές και τις εκδόσεις ομολόγων. Ο Τάσος είναι επίσης ειδικός στα Δ.Π.Χ.Α. και συμμετέχει σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα χρηματοοικονομικά μέσα.

  • Έλεγχος
  • Τραπεζική
  • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  • Μεταπτυχιακό τίτλο Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  • Μεταπτυχιακός τίτλος επαγγελματικής κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών από το Ινστιτούτο Εκπαίδευση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

  • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

  • Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ)