Η σπουδαιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης και ο ρόλος του ορκωτού ελεγκτή στη βελτίωσή της

Εταιρικής διακυβέρνησης και ο ρόλος του ορκωτού ελεγκτή

Άρθρο του Ιωάννη Κοττίνη, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της KPMG στο περιοδικό Χρήμα

1000
Picture of Harry Sirounis

Partner, Ελεγκτικές Υπηρεσίες

KPMG στην Ελλάδα

Email

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας, η εμφάνιση υψίστης σημασίας ελλείψεων σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, σε ένα δυναμικό και ραγδαίως εξελισσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, έθεσε στις επιχειρήσεις την επιτακτική ανάγκη επαναπροσδιορισμού των σχέσεων εμπιστοσύνης με τους επενδυτές. Η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί ένα σύνολο πρακτικών που υιοθετεί και εφαρμόζει μια επιχείρηση προκειμένου να εξασφαλίσει την αποδοτική λειτουργία της και την προστασία των μετόχων της. Η σωστή εφαρμογή μιας εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί μονόδρομο, ώστε η επιχείρηση να αποδεικνύει στο επενδυτικό κοινό ότι αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει η παροχή έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης, για να προστατεύονται αποτελεσματικά τα συμφέροντα όλων των μετόχων.

Συγκεκριμένα, η ορθή εταιρική διακυβέρνηση έχει ως βασικές αρχές τη διαφάνεια, τη συνέπεια και την υπευθυνότητα, με κύριους σκοπούς τους παρακάτω:

  • Διασφάλιση της κατάλληλης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας και σαφούς διαχωρισμού αρμοδιοτήτων από τα όργανα της διοίκησης.
  • Εξασφάλιση της διαφάνειας, ακεραιότητας, υπευθυνότητας και νομιμότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ενεργειών από τα στελέχη της επιχείρησης.
  • Καθορισμό συστημάτων ανταμοιβών, αξιολόγησης και ανάπτυξης, τέτοιων ώστε να προσελκύουν και να διατηρούν στελέχη με ικανότητα να επιτυγχάνουν την απόδοση που προσδοκούν οι μέτοχοι.
  • Ικανοποίηση των αναγκών για ορθή, έγκαιρη και επαρκή παροχή πληροφοριών στην επενδυτική κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο σχετικά με την πορεία της επιχείρησης.
  • Διασφάλιση ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, που να λειτουργεί σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες διαχείρισης κινδύνων.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές διοικήσεις που δεν γνωρίζουν ή δεν αναγνωρίζουν ότι οι βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης είναι προς όφελος της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της επιχείρησης, καθώς η αρτιότερη εικόνα εταιρικής διακυβέρνησης καθιστά τις επιχειρήσεις ελκυστικότερες στο επενδυτικό κοινό, με συνέπεια τη βελτίωση του επιπέδου ανταγωνιστικότητάς τους.

Πολλές φορές, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, πιστεύοντας ότι οπλισμένοι μόνο με την εμπειρία τους και τη γνώση για την αγορά στην οποία επιχειρούν θα πετύχουν όχι μόνο τους βραχυπρό θεσμους, αλλά και τους μακροπρόθεσμους στόχους τους, παραβλέποντας έτσι κάποιους μηχανισμούς διοίκησης και ελέγχου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ορκωτός ελεγκτής, με τη γνώση και την εμπειρία του, συμβάλλει σημαντικά σε μια επιχείρηση, ώστε να εφαρμοστούν οι απαιτήσεις της νομοθεσίας αλλά και οι βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, βοηθώντας την παράλληλα να κατανοήσει τα οφέλη και τη σπουδαιότητα της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο θεσμικός ρόλος του ορκωτού ελεγκτή είχε πάντα και έναν συμβουλευτικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο, βέβαια, που επιτρέπεται από τις απαιτήσεις περί ανεξαρτησίας από τους ελεγχόμενους. Με το δεδομένο αυτό, ο ορκωτός ελεγκτής συντάσσει γραπτές αναφορές προς τη διοίκηση της επιχείρησης με τις αδυναμίες που εντοπίζει στις εσωτερικές δικλίδες του εσωτερικού ελέγχου, τις πιθανές επιπτώσεις τους και συστάσεις για την επίλυσή τους. Στην έκθεση ελέγχου, και ειδικότερα στην αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων, ο ορκωτός ελεγκτής καλείται να βεβαιώσει αν στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται η απαιτούμενη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται από την αντίστοιχη νομοθεσία.

Εν κατακλείδι, η ορθή εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί μια επένδυση που αποφέρει «κέρδη», καθώς είναι η απαραίτητη βάση στην οποία πρέπει να στηριχθεί μια επιχείρηση για περαιτέρω ανάπτυξη ή βελτίωση των αποτελεσμάτων της, ενώ παράλληλα περιορίζονται οι πιθανότητες εξαπάτησης του επενδυτικού κοινού.

Ωστόσο, για τη σωστή εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης απαιτούνται ριζικές αλλαγές στην εταιρική κουλτούρα κάποιων επιχειρήσεων. Κατά την προσωπική μου άποψη, η εξασφάλιση συμμόρφωσης είναι σημαντικό να επιτυγχάνεται όχι μόνον ως προς το γράμμα, αλλά και ως προς το πνεύμα των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης. Σε αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει σημαντικά ο ορκωτός ελεγκτής με την αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τους υπόλοιπους πυλώνες εταιρικής διακυβέρνησης και ελέγχου, όπως τα διοικητικά συμβούλια και τις επιτροπές τους, τους διευθυντές τμημάτων και τους εσωτερικούς ελεγκτές.

© 2024 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του διεθνούς οργανισμού της KPMG παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα https://kpmg.com/governance.

Συνδεθείτε μαζί μας