Ποιοι ελέγχουν την αγορά;

Ποιοι ελέγχουν την αγορά;

Συνέντευξη του Νικόλαου Βουνισέα, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ελεγκτικού Τμήματος, KPMG στο περιοδικού Business News της Direction Business Network

1000
Νικόλαος Βουνισέας

Senior Partner

KPMG στην Ελλάδα

Email

Πόσο μεγάλο κομμάτι της επιχειρηματικής σας λειτουργίας αποτελούν οι ελεγκτικές σας δραστηριότητες;

Οι ελεγκτικές δραστηριότητες ήταν και θα είναι ο βασικός κορμός της εταιρείας μας στην Ελλάδα και διεθνώς. Στην Ελλάδα καλύπτουν περίπου το 50% του κύκλου εργασιών μας, ενώ διεθνώς το 40%.

Ποιες θα λέγατε πως είναι οι προκλήσεις για μια εταιρεία του χώρου σας όσον αφορά το ελεγκτικό της έργο σε ελληνικές επιχειρήσεις; Πως έχει επηρεάσει την πρακτική η κρίση στην χώρα αλλά και παράγοντες όπως το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο;

Οι προκλήσεις για τις ελεγκτικές εταιρείες στην Ελλάδα είναι παρόμοιες με αυτές των άλλων χωρών. Το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο έχει επιδράσει στον τρόπο λειτουργίας των ελεγκτικών εταιρειών, καθώς δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στην ανεξαρτησία των ελεγκτικών εταιρειών και σε θέματα ποιότητας του ελέγχου. Κατά συνέπεια, οι ελεγκτικές εταιρείες αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε θέματα εκπαίδευσης, αναζήτησης εξειδικευμένων στελεχών και αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελεγκτικές εταιρείες είναι ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ τους, που σε συνδυασμό με τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία που αφορούν στην υποχρεωτική αλλαγή των ελεγκτικών εταιρειών, οδήγησε και στη μείωση των αμοιβών του τακτικού ελέγχου. Επιπλέον, η οικονομική κρίση επηρέασε το ελεγκτικό έργο καθώς προέκυψαν σύνθετα λογιστικά θέματα όπως ο υπολογισμός της εύλογης αξίας, η εκτίμηση απομείωσης των απαιτήσεων αλλά και η σωστή εφαρμογή της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας των εταιρειών.

© 2024 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του διεθνούς οργανισμού της KPMG παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα https://kpmg.com/governance.

Συνδεθείτε μαζί μας