Τα Data & Analytics στην υπηρεσία των φορολογικών διαδικασιών

Data & Analytics και φορολογικές διαδικασίες

Το επιχειρείν έχει πλέον μπει για τα καλά στην ψηφιακή εποχή των Big Data και των Data & Analytics. Μήπως όμως ορισμένες επιχειρήσεις αφήνουν τις εξελίξεις να τις προσπερνούν;

1000
Picture of Christos Krestas

Partner, Tax

KPMG στην Ελλάδα

Email

Η αξιοποίηση στη φορολογία των Big Data, του συνόλου, δηλαδή, μεγάλων σε όγκο δεδομένων με φορολογικό ενδιαφέρον, τα οποία χαρακτηρίζονται από συνεχή ροή πληροφοριών, απαιτεί την εφαρμογή μεθόδων δυναμικής ανάλυσης (Data & Analytics – D&A), ούτως ώστε η επιχείρηση να οδηγείται στη λήψη αποφάσεων με άμεσα οικονομικά – και όχι μόνο – οφέλη. 

Ωστόσο, η επένδυση σε τεχνικές D&A συχνά αναβάλλεται εξαιτίας σειράς παρανοήσεων, οι οποίες μπορεί να σχετίζονται είτε με το φόβο αντιμετώπισης υψηλού κόστος ή και μη άμεσης απόδοσης μίας τέτοιας επένδυσης, είτε με το φόβο εμπλοκής σε χρονοβόρες διαδικασίες κατά την ενσωμάτωση τέτοιων τεχνικών στην καθημερινότητα της εκάστοτε οικονομικής μονάδας. 

Οι φόβοι αυτοί, όμως, αμβλύνονται όταν οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι η διαδικασία ενσωμάτωσης και χρήσης τεχνικών D&A είναι εξαιρετικά σύντομη, απλή και άκρως αυτοματοποιημένη, με αποτέλεσμα την εξαγωγή σε πραγματικό χρόνο αναφορών (reports) που μετατρέπουν με ακρίβεια τα πρωτογενή φορολογικά δεδομένα σε προστιθέμενη αξία.

Τεχνικά, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών (εργαλείων) που συνεργάζονται αποτελεσματικά με το ERP συστήματος επιχείρησης, συλλέγουν φορολογικά Big Data σε πρωτογενή μορφή (όπως δηλαδή καταχωρηθήκαν αρχικά στο ERP), τα αναλύουν με τη χρήση αλγορίθμων και παραμετροποιήσεων ανάλογα με τις δραστηριότητες της επιχείρησης και συνθέτουν reports Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs), τα οποία είναι χρήσιμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων ή/και τη λήψη προληπτικών μέτρων, με ορατά οφέλη στους ακόλουθους τομείς.

Φορολογικός έλεγχος

  • Διευκόλυνση/επιτάχυνση ελεγκτικής διαδικασίας: Με την εξαγωγή και τη διάθεση στους ελεγκτές ευπροσάρμοστων και αξιόπιστων reports, η επιχείρηση μπορεί να επιτυγχάνει εξοικονόμηση σε ανθρωποώρες, καθώς τα εν λόγω reports μπορεί να υποκαθιστούν μέρος της ελεγκτικής διαδικασίας. 
  • Μείωση κόστους ελεγκτικών υπηρεσιών: Με την προαναφερθείσα διευκόλυνση και επιτάχυνση της ελεγκτικής διαδικασίας, οι ανεξάρτητοι εξωτερικοί ελεγκτές επενδύουν λιγότερο χρόνο για την ολοκλήρωση του ελέγχου, με αποτέλεσμα η ελεγχόμενη επιχείρηση να επιτύχει μείωση του κόστους που σχετίζεται με τον εξωτερικό έλεγχο.

Φορολογική συμμόρφωση

  • Έγκαιρη διάγνωση λαθών: Το εξαιρετικά πολύπλοκο και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό μας σύστημα, καθώς και ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος φορολογικών δεδομένων, οδηγούν συχνά σε λάθη. Οι τεχνικές D&A μπορούν να συνδράμουν στον εντοπισμό τέτοιων λαθών και στην προληπτική διόρθωσή τους, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να αποφεύγει πρόστιμα κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων.
  • Βελτιστοποίηση αξιοποίησης προσωπικού: Η ταχύτερη και πιο αξιόπιστη φορολογική συμμόρφωση με τη χρήση τεχνικών D&A δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αξιοποιεί καλύτερα το προσωπικό της, το οποίο πλέον μπορεί να επενδύει περισσότερο χρόνο σε πιο παραγωγικές διαδικασίες/δραστηριότητες.

Ταμειακές ροές

  • Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων: Η αξιοποίηση των Big Data μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση στη διαπίστωση ότι ο φορολογικός χειρισμός ορισμένων δραστηριοτήτων ή επί μέρους συναλλαγών χρήζει βελτιστοποίησης, η οποία θα οδηγήσει  στην εξοικονόμηση πόρων. Η εξοικονόμηση αυτή μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της διόρθωσης λαθών που είχαν ως αποτέλεσμα την καταβολή περισσότερων φόρων, είτε μέσω επιστροφής φόρων, για τους οποίους προβλέπεται δικαίωμα ανάκτησης, το οποίο όμως η επιχείρηση δεν έχει ασκήσει.

Συμπερασματικά, οι επιχειρήσεις καλούνται να ξεπεράσουν αγκυλώσεις και αντιλήψεις που, έως τώρα, οδηγούσαν στην αναβολή της επένδυσης σε τεχνικές D&A, και να χαράξουν μία επιχειρηματική στρατηγική που θα ενσωματώνει τη χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία τους. Η αποκομιδή σημαντικών και άμεσων οφελών που θα προκύψουν από την αλλαγή της συγκεκριμένης νοοτροπίας μπορεί να συνδράμει αποτελεσματικά στην επιχειρησιακή εξυγίανση και μακροημέρευση των επιχειρήσεων ακόμα και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

© 2024 KPMG Λογιστές Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Συνδεθείτε μαζί μας