Χρηματοοικονομικά μέσα - οι συζητήσεις για τα χρηματοοικονομικά μέσα με χαρακτηριστικά στοιχεία Καθαρής Θέσης (FICE)

Χρηματοοικονομικά μέσα - οι συζητήσεις για τα...

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) συνεχίζει τις συζητήσεις για τα χρηματοοικονομικά μέσα με χαρακτηριστικά στοιχεία Καθαρής Θέσης.

1000
Windsurfer high angle

We report on the IASB’s discussions at its February meeting.

Το έργο FICE συνέχισε να τυγχάνει της προσοχής του Συμβουλίου αυτόν το μήνα, ανάμεσα σε άλλα που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά μέσα.

Κατά τη συνεδρίασή του τον Φεβρουάριο, το Σ.Δ.Α.Π. (IASB) συνέχισε τις συζητήσεις σχετικά με το έργο του για την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού με συμμετρικές επιλογές προπληρωμής (το «έργο επιλογών συμμετρικής προπληρωμής») σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα. Επιπλέον, επικεντρώθηκε στο έργο του για τα χρηματοοικονομικά μέσα με χαρακτηριστικά στοιχεία Καθαρής Θέσης (το «έργο FICE») και έθιξε μια σειρά από άλλα θέματα.

«Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν 30 ημέρες για να εκφράσουν την άποψή τους για ένα επείγον προσχέδιο προτύπου σχετικά με τις επιλογές συμμετρικής προπληρωμής αυτόν τον Απρίλιο».

Chris Spall

Επικεφαλής της KPMG για το ΔΠΧΑ Χρηματοοικονομικά Μέσα παγκοσμίως

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις συζητήσεις, διαβάστε το τεύχος 37 του IFRS Newsletter: Financial Instruments.

Κατά την ίδια συνεδρίαση, το Συμβούλιο συζήτησε μια σύνοψη των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9 σχετικά με ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις (revolving credit facilities) - όπως πιστωτικές κάρτες - ειδικά για τον καθορισμό της περιόδου έκθεσης. Διαβάστε το IFRS Newsletter: Impairment για να μάθετε περισσότερα.

Επιπλέον, το Συμβούλιο εξέτασε παρατηρήσεις που έλαβε κατά τη διαδικασία εξωτερικού ελέγχου και σύνταξης του ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια - που αναμένεται να εκδοθεί τον Μάιο του 2017. Διαβάστε το ΔΠΧΑ «Ενημερωτικό Δελτίο μας: Ασφαλιστικά»  IFRS Newsletter: Insurance για να μάθετε περισσότερα.

Έργο επιλογών συμμετρικής προπληρωμής

Το Συμβούλιο συζήτησε τα βήματα δέουσας διαδικασίας που ακολουθήθηκαν κατά την επεξεργασία των προτεινόμενων τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 9 και συμφώνησε να δώσει χρονικό περιθώριο 30 ημερών για σχόλια σχετικά με το προσχέδιο προτύπου που αναμένεται να δημοσιευθεί τον Απρίλιο.

Έργο FICE

Το Συμβούλιο δοκιμαστικά αποφάσισε:

  • να απαιτεί από μια οντότητα να εφαρμόζει την προσέγγιση Gamma στους συμβατικούς όρους ενός χρηματοοικονομικού μέσου σταθερά σύμφωνα με το ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση και οποιαδήποτε ΔΠΧΑ 9
  • να εξετάσει κατά πόσο πρέπει να αναλάβει οποιαδήποτε δράση σχετικά με τη λογιστική υποχρεωτικής υποβολής προσφορών, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων απαιτήσεων γνωστοποίησης και
  • να μην επανεξετάσει το IFRIC 2 Μετοχές Μελών σε Συνεταιριστικές Οικονομικές Οντότητες και Παρεμφερή Μέσα.

Επίσης, το Συμβούλιο συζήτησε προτεινόμενες οδηγίες εφαρμογής και πρακτικά παραδείγματα για να διευκρινιστεί πώς η προσέγγιση Gamma θα εφαρμοζόταν στη λογιστική Καθαρής Θέσης για διαφορετικές υποκατηγορίες του συμμετοχικού τίτλου.

Τροποποίηση ή ανταλλαγή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων

Το Συμβούλιο συμφώνησε με το συμπέρασμα της Επιτροπής Διερμηνειών ΔΠΧΑ (IFRS Committee) ότι σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, μια τροποποίηση που δεν καταλήγει σε παύση αναγνώρισης οδηγεί σε επανυπολογισμό του αποσβεσμένου κόστους, με οποιαδήποτε προσαρμογή να αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Αποφάσισε ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να προχωρήσει με μια διερμηνεία αλλά να δημοσιευτεί εκπαιδευτικό υλικό αντ’ αυτής.

Μάθετε περισσότερα

Επισκεφθείτε την IFRS Newsletters σελίδα μας για να ενημερωθείτε σχετικά με τις τελευταίες συζητήσεις για αυτά τα ζητήματα.

Πηγαίνετε στην ΔΠΧΑ – Χρηματοοικονομικά μέσα σελίδα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα και άλλες πτυχές της λογιστικής χρηματοοικονομικών μέσων βάσει των ΔΠΧΑ.

 

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας