Τα κρίσιμα σημεία των deals

Τα κρίσιμα σημεία των deals

Οι σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις και η πολυπλοκότητα των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών έχουν διαφοροποιήσει τον τρόπο με τον οποίο κλείνονται τα deals, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα τον προσδιορισμό της «δίκαιης» τιμής της συναλλαγής και την ορθολογική αξιολόγηση των κινδύνων που την συνοδεύουν

1000
Dimitrios Lambropoulos

Partner, Deal Advisory

KPMG στην Ελλάδα

Email
Handhsake

* Του Δημήτρη Λαμπρόπουλου, Διευθυντής, Deal Advisory

Πλέον, οι επενδυτές απαιτούν να έχουν δίπλα τους μια ομάδα έμπιστων συμβούλων που έχει την ικανότητα και την εμπειρία να επικεντρωθεί στη δημιουργία αξίας σε όλα τα στάδια της συναλλαγής. Βασική πρώτη μέριμνα είναι η πλήρης κατανόηση της αλληλεξάρτησης των εξωγενών παραγόντων της αγοράς και των εσωτερικών μεταβλητών (στρατηγικών, χρηματοοικονομικών/λογιστικών, νομικών, φορολογικών κ.α.) του υποκείμενου «στόχου» καθώς και η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων τους ιδιαίτερα στο  μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η KPMG έχει διαμορφώσει μια ολιστική προσέγγιση και για τις 4 βασικές διαδικασίες των deals, η οποία της επιτρέπει να καθοδηγήσει έναν επενδυτή με ασφάλεια μέσα σε αυτό το ρευστό επιχειρηματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται τόσο από ένα τεράστιο όγκο αδόμητων πληροφοριών όσο και από συνεχείς μεταβολές,  εξαιτίας της ακατάπαυστης κούρσας για τον εντοπισμό υψηλών  αποδόσεων αλλά και της αυξημένης εποπτείας των ρυθμιστικών αρχών. Πιο συγκεκριμένα: 

Η διαδικασία της εξαγοράς

Ένας έξυπνος αγοραστής είναι ένας πλήρως ενημερωμένος αγοραστής. Προς αυτή την κατεύθυνση επιβάλλεται αρχικά η αναγνώριση της κρυμμένης «αξίας» της συναλλαγής όπως αυτή τεκμηριώνεται από τα ποσοτικά στοιχεία.  Στη συνέχεια, η σωστή αξιοποίηση της, με οξυδέρκεια και προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους του αγοραστή, είναι η κίνηση που θα κάνει τη διαφορά.

Η διαδικασία της πώλησης

Η πετυχημένη στρατηγική πώλησης προϋποθέτει την αποτελεσματική διαχείριση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου συμμετοχών και περιουσιακών στοιχείων και την άριστα σχεδιασμένη διαδικασία από-επένδυσης. Η μεγιστοποίηση των ωφελειών για τους μετόχους επιτυγχάνεται αφενός με την αξιολόγηση των εναλλακτικών μοντέλων αξιοποίησης της περιουσίας τους και αφετέρου με τη διορατικότητα που διαθέτει κανείς και η οποία πηγάζει από την εμπειρία υλοποίησης παρόμοιων συναλλαγών. Γνώμονας είναι πάντα η ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε «διαρροής» της αξίας.     

Η διαδικασία της συνεργασίας/συμμαχίας

Οι επιχειρηματικές συνεργασίες/συμμαχίες αποτελούν ένα αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Απαιτούν ωστόσο συστηματική παρακολούθηση, προκειμένου να πετύχουν και να αποδώσουν στο μέγιστο βαθμό. Οι συνεργασίες αυτές προϋποθέτουν την υλοποίηση σημαντικών κεφαλαιουχικών δαπανών, αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού και ύπαρξη ισχυρών δεσμεύσεων από τις εμπλεκόμενες διοικητικές ομάδες. Επιβάλλεται η σωστή αξιολόγηση: α) της νέας κοινής στρατηγικής που θα υιοθετηθεί, β) των δυνητικών συνεργατών/ συμμάχων και γ) της κατάλληλης δομής που θα υποστηρίξει το εκάστοτε εγχείρημα. Σε περίπτωση που η συνεργασία/ συμμαχία δεν αποδώσει με βάση τα αναμενόμενα θα απαιτηθεί η διερεύνηση των εναλλακτικών είτε για την επανεκκίνηση της κάτω από άλλους όρους είτε για έξοδο από αυτήν. 

Η διαδικασία της αναδιάρθρωσης

Συχνά μια λειτουργική ή χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση  μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για τη μελλοντική ανάπτυξη και κερδοφορία. Άμεσο στόχο αποτελεί η βελτίωση της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας, η ρεαλιστική εκτίμηση των υφιστάμενων συνθηκών, η αναγνώριση πιθανών περιοχών (στρατηγικών, οργανωτικών, λειτουργικών και χρηματοοικονομικών)  προς βελτίωση και τέλος η προετοιμασία εναλλακτικών πλάνων δράσης που μπορούν να επιφέρουν άμεσα αποτελέσματα.

Οι παραπάνω διαδικασίες θα πρέπει να συμπληρώνονται από μια εξειδικευμένη πλατφόρμα τεχνολογικών εργαλείων (όπως είναι το Benchmarking, Strategic Profitability Insights (SPI) και τα Advanced Analytics tools).τα οποία αποτελούν πια απαραίτητη πρακτική στην υποστήριξη σύνθετων και απαιτητικών deals Τα εργαλεία αυτά δίνουν πρόσβαση τόσο σε αξιόπιστα στοιχεία που προέρχονται από αναγνωρισμένες διεθνώς βάσεις δεδομένων όσο και σε αδόμητα στοιχεία που προέρχονται από τον κόσμο των social media και μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση συγκεκριμένων τάσεων.

Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η ολιστική προσέγγιση ενός deal μπορεί να λειτουργήσει ως θεματοφύλακας  για την επιτυχή έκβαση του (ανεξαρτήτως φύσης και μεγέθους), διασφαλίζοντας  την ύπαρξη συμβατής νοοτροπίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, την  άμεση λήψη αποφάσεων,  την αποδοτική διαχείριση πόρων, την στοχοθέτηση βάσει προτεραιοτήτων και τελικά την επίτευξη ουσιωδών αποτελεσμάτων. 

 

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας