Ένα μεγάλο ταξίδι φθάνει σε ορόσημο: Παράγοντες επιτυχίας για τις μεταβολές στη λογιστική ασφαλιστικών εταιρειών

Παράγοντες επιτυχίας για τις μεταβολές στη λογιστική...

Οι μεταβολές στη λογιστική ασφαλιστικών εταιρειών έχει υπάρξει ένα «καυτό» θέμα για πάνω από 20 χρόνια. Το επικών διαστάσεων ταξίδι φτάνει τώρα σ’ ένα ορόσημο καθώς το επικείμενο πρότυπο ασφαλιστικού συμβολαίου του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board - IASB) αναμένεται να γίνει πραγματικότητα στις αρχές του 2017

1000
Picture of Philippos Kassos

Partner, Ελεγκτικές Υπηρεσίες

KPMG στην Ελλάδα

Email
Man looking through telescope

Οι μεταβολές στη λογιστική ασφαλιστικών εταιρειών έχει υπάρξει ένα «καυτό» θέμα για πάνω από 20 χρόνια. Το επικών διαστάσεων ταξίδι φτάνει τώρα σ’ ένα ορόσημο καθώς το επικείμενο πρότυπο ασφαλιστικού συμβολαίου του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board - IASB) αναμένεται να γίνει πραγματικότητα στις αρχές του 2017.

Οι μεταβολές σε σχέση με τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια και τα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία του IASB είναι πιθανό να είναι ευρείες και περίπλοκες, επηρεάζοντας όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων ενός ασφαλιστικού οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων της λογιστικής, των αναλογιστικών μελετών, των φορολογικών υποθέσεων, και της υποβολής αναφορών· των συστημάτων και διαδικασιών δεδομένων· και της διοίκησης επιχειρήσεων, σε τομείς όπως η αξιολόγηση νέων προϊόντων, ο σχεδιασμός των ρυθμίσεων διανομής, η αξιολόγηση των ευκαιριών συγχωνεύσεων & εξαγορών, η αγορά αντασφάλισης, και/ή η διαχείριση των επενδυμένων στοιχείων ενεργητικού. Και ίσως το πιο σημαντικό για μια επιτυχή μετάβαση είναι το γεγονός ότι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα πρέπει να εξετάσουν με ποιο τρόπο οι αλλαγές θα επηρεάσουν τους ανθρώπους τους.

Βασικοί παράγοντες για την επιτυχία

Η εμπειρία μας μάς δείχνει ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα συμβάλλουν στην επιτυχή εφαρμογή, όπως:

  • Αφοσιωμένο προσωπικό: ο μεγαλύτερος παράγοντας που συμβάλλει στην επιτυχία του προγράμματος είναι η παρουσία μελών του προσωπικού με κίνητρο, τα οποία θα είναι αφοσιωμένα στο έργο.
  • Η δαπάνη επαρκούς χρόνου και ενέργειας για τη φάση των αρχικών επιπτώσεων: αυτή είναι μια κρίσιμη φάση κατά την οποία πρέπει να δίδεται επαρκής χρόνος για την εκτέλεση μιας ενδελεχούς ανάλυσης απόκλισης σε μεμονωμένη line-by-line βάση μέσω της κατάστασης     λογαριασμού αποτελεσμάτων και του ισολογισμού, καθώς και συμπληρωματικών γνωστοποιήσεων.
  • Η εξέταση θεμελιωδών ερωτημάτων που αφορούν τα σημεία αιχμής της δραστηριότητας της εταιρείας: τάσεις κερδοφορίας, ευκαιρίες ανάπτυξης και μοντέλα στοχευμένης λειτουργίας. Όσο νωρίτερα προσδιοριστούν οι επιδράσεις, τόσο περισσότερο χρόνο θα έχετε για να αναπτύξετε και να εφαρμόσετε μια στρατηγική αντίδραση για τον προσδιορισμό ευκαιριών για την επιχείρησή σας.
  • Η εκπαίδευση του προσωπικού: σχεδιάστε μια ολοκληρωμένη στρατηγική κατάρτισης
  • Άριστος σχεδιασμός του έργου: δημιουργήστε ένα σχέδιο που θα είναι ρεαλιστικό και εφικτό. Να είστε έτοιμοι να κάνετε συνεχείς βελτιώσεις και εξασφαλίστε τυπική παρακολούθηση και έλεγχο.
  • Σαφείς επικοινωνίες: εξασφαλίστε την παρουσία ενός ειδικού επί της επικοινωνίας στην ομάδα, για την ανάπτυξη και την υποστήριξη τυπικής και άτυπης επικοινωνίας με πολλαπλούς ενδιαφερόμενους φορείς, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
  • Προσεκτική διαχείριση της αλλαγής: αναγνωρίστε και αντιμετωπίστε ενεργά ζητήματα οργανωτικής κουλτούρας καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
  • Σκεφτείτε γενικά: η υλοποίηση του έργου των Ασφαλιστήριων Συμβολαίων και του ΔΠΧΑ 9 θα είναι αναμφίβολα μια διεπιστημονική προσπάθεια. Εισάγετε μια ολιστική προσέγγιση στο πρόγραμμα.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας