Προσλήψεις και αποδοχές αποφοίτων την τελευταία πενταετία

Προσλήψεις και αποδοχές αποφοίτων

Η ανεργία είναι ένα από τα κοινωνικά ζητήματα που μαστίζει την ελληνική κοινωνία λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που έχουν επικρατήσει τα τελευταία χρόνια. Αυτό φαίνεται να εντείνεται ιδιαίτερα στους νέους απόφοιτους οι οποίοι έχουν μικρή έως καθόλου εργασιακή προϋπηρεσία.

1000
Picture of Peggy Velliotou

Partner & Head of People, People Services, Consulting

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας την τελευταία πενταετία η ανεργία των νέων έχει αυξηθεί από 31,5% το 2010 στο 49,5% το 2015. Φαίνεται επίσης ότι υπάρχει διαφοροποίηση στην κατανομή της ανεργίας ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται πιο χαμηλά ποσοστά στους κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σε σύγκριση με τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην ετήσια έρευνα της KPMG για θέματα αποδοχών και παροχών, δίνονται και πληροφορίες για τις επιλογές των εταιρειών αναφορικά με τους αποφοίτους. Μελετώντας τα στοιχεία των τελευταίων ετών μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τάσεις της αγοράς εργασίας αναφορικά με τους αποφοίτους τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρόνο στην έρευνα συμμετέχουν περίπου 200 εταιρείες, κυρίως πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και με τον όρο «αποφοίτους» ορίζουμε τα άτομα με πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ ή ισότιμο εξωτερικού με 0-1 έτος προϋπηρεσία. Τα αποτελέσματα όσον αφορά την τελευταία πενταετία φαίνεται να είναι έντονα επηρεασμένα από τις εξωτερικές οικονομικές συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αλλαγή στην παρουσία των πολυεθνικών εταιρειών στην Ελλάδα, οι οποίες είτε έχουν προβεί σε αναδιοργανώσεις και μείωση προσωπικού είτε έχουν παγώσει τον αριθμό προσλήψεων. Αυτά τα στοιχεία αντικατοπτρίζονται και μέσα από την έρευνα καθώς φαίνεται ότι σταδιακά όλο και περισσότερες ελληνικές εταιρείες προσλαμβάνουν νέους. Συγκεκριμένα, το 2010 από τις εταιρείες που προέβησαν σε προσλήψεις αποφοίτων, το 18% ήταν ελληνικές, έναντι 82% των πολυεθνικών. Μέσα σε αυτή την πενταετία το ποσοστό των ελληνικών εταιρειών έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. 

Αναφορικά με το επίπεδο σπουδών των νεοπροσληφθέντων στο δείγμα της έρευνας της KPMG διαφαίνεται ότι κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετίας οι εταιρείες σε μεγαλύτερο ποσοστό επέλεγαν νέους, κατόχους προπτυχιακού τίτλου (ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμου εξωτερικού) συγκριτικά με μεταπτυχιακού. Παρότι υπήρχαν κάποιες διακυμάνσεις στα ποσοστά, σε καμία χρονιά δεν φάνηκε να αντιστρέφεται αυτή η τάση. Το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, ενδεχομένως να ερμηνεύεται από το γεγονός ότι ο αριθμός των ατόμων που είναι κάτοχοι ενός πτυχίου είναι πολλαπλάσιοι αυτών που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών σπουδών.

Οι διαφοροποιήσεις στο επίπεδο σπουδών αποτυπώνεται και μισθολογικά. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα 1 οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου απολαμβάνουν σταθερά υψηλότερες αποδοχές οι οποίες αποδείχτηκαν και πιο ανελαστικές τα πρώτα χρόνια της γενικότερης οικονομικής κρίσης, αν και στο σύνολο της τελευταίας πενταετίας ο μέσος ρυθμός μείωσης των ετήσιων βασικών αποδοχών και για τις δύο κατηγορίες ανήλθε σε 4,5%. Επίσης, ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι παρά την επιβολή της νομοθεσίας περί δυνατότητας διαφοροποίησης του βασικού μισθού για νέους κάτω των 25 ετών, η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος δεν αξιοποίησε αυτή την ευελιξία που δίνει η νομοθεσία, διατηρώντας τις αρχικές αποδοχές σε υψηλότερα επίπεδα. 

Οι διαφοροποιήσεις στο επίπεδο σπουδών αποτυπώνεται και μισθολογικά

Αναφορικά με τις προσλήψεις αποφοίτων ανά τμήμα εργασίας, φαίνεται ότι σταθερά τη μεγαλύτερη προσφορά για αποφοίτους έχουν τα τμήματα πωλήσεων, καθώς και οι τεχνικές/εξειδικευμένες θέσεις, με τα τμήματα οικονομικών και μηχανογράφησης να ακολουθούν. Ως προς το ύψος των αποδοχών πιο ωφελημένοι διαχρονικά είναι οι νέοι που προσλαμβάνονται σε τμήματα οικονομικών, logistics και σε τεχνικές/εξειδικευμένες θέσεις.

Τα παραπάνω στοιχεία αντικατοπτρίζουν την αποσταθεροποίηση που έχει υποστεί η αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια, καθώς η οικονομική κρίση έπληξε αρχικά τα ποσοστά των εταιρειών που προέβαιναν σε προσλήψεις νέων με λίγη ή χωρίς επαγγελματική εμπειρία. Στη συνέχεια, όταν τα ποσοστά αυτά επανήλθαν, οι πιέσεις μετατοπίστηκαν στο ύψος των προσφερόμενων αποδοχών πρώτα στους κατόχους προπτυχιακού τίτλου, συμπαρασύροντας στην πορεία και τους μισθούς των νέων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός ότι η μεγαλύτερη απορρόφηση αποφοίτων παρατηρείται σε εξειδικευμένα τμήματα όπου απαιτούνται σύγχρονες τεχνικές γνώσεις για να καλύψουν την έλλειψη δεξιοτήτων των υπαρχόντων υπαλλήλων σε κάποιους τομείς. Σύμφωνα με έρευνα που υλοποίησε το ΑLBA Graduate Business School για τη Citi Ελλάδος το 2013, το 86% των νέων που συμμετείχαν απάντησαν ότι βιώνουν το εργασιακό περιβάλλον ως αβέβαιο. Θεωρούν ως σημαντικότερα εμπόδια για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας ότι είναι (α) το "πάγωμα" των προσλήψεων και τα λίγα ανοίγματα θέσεων εργασίας (92%), (β) η οικονομική κρίση (86%), (γ) το χαμηλό επίπεδο αμοιβών (58%) σε συνδυασμό με (δ) τις υψηλές απαιτήσεις των εταιρειών (56%) στις λίγες αυτές προσφερόμενες θέσεις καθώς και (ε) η έλλειψη υποστήριξης από δημόσιους φορείς όπως ο ΟΑΕΔ (56%).

Από τα παραπάνω προκύπτει λοιπόν ότι είναι αναγκαίο για τους νέους αυτή την εποχή να παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου ενδιαφέροντος τους και να αξιοποιούν όλες τις ευκαιρίες για επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, να παρακολουθούν τις ανάγκες της αγοράς και τις διαφοροποιήσεις που απαιτούνται ώστε με αυτό τον τρόπο να αυξάνουν και τις πιθανότητες πρόσληψής τους.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας