Ο κλάδος της Ενέργειας στην Ελλάδα έχει εισέλθει σε μια περίοδο τεκτονικών αλλαγών και μετασχηματισμού. Οι κύριοι παράγοντες της αλλαγής είναι:

 • Η υλοποίηση του Green Deal – μέσω του επιταχυνόμενου ρυθμού απολιγνιτοποίησης, της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ηλεκτροκίνησης κλπ.

 • Η απελευθέρωση & εντεινόμενος ανταγωνισμός στην αγορά εμπορίας ενέργειας – με την ταυτόχρονη αλλαγή των απαιτήσεων των καταναλωτών από τις εταιρείες εμπορίας

 • Η αύξηση της πολυπλοκότητας της αγοράς ενέργειας και των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών – τόσο ως προς τις εταιρείες όσο και ως προς τους ιδιώτες καταναλωτές 

 • Οι επενδύσεις σε υποδομές δικτύων μεταφοράς και διανομής – καθώς και σε υποδομές εναλλακτικών καυσίμων

 • Η πίεση για την αύξηση της αποδοτικότητας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων διαχείρισης υποδομών / δικτύων.
   

Η ομάδα Energy & Utilities της KPMG στην Ελλάδα διαθέτει την εξειδίκευση, διεθνή εμπειρία και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσει σε μια σειρά από περιοχές – όπως:

 • Στην ανάπτυξη συνεργασιών και νέων σύνθετων προϊόντων ενέργειας που να προσθέτουν αξία σε εταιρείες και καταναλωτές – τόσο σε παραδοσιακές περιοχές όσο και σε νέες (όπως στην ηλεκτροκίνηση)

 • Στο μετασχηματισμό και βελτιστοποίηση των δικτύων εμπορίας – από δίκτυα πληρωμών και εξυπηρέτησης σε εμπορικά δίκτυα που να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες της αγοράς

 • Στην ανάπτυξη στρατηγικών βελτιστοποίησης της συμμετοχής στην αγορά ενέργειας, συμφωνιών PPA κλπ.

 • Στον ψηφιακό μετασχηματισμό των παραδοσιακών δομών και μοντέλων λειτουργίας των εταιρειών Ενέργειας και Εταιριών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας

 • Στην παροχή υποστήριξης σε θέματα επενδύσεων σε υποδομές, έργα ανανεώσιμων κλπ.

Επικοινωνία