Eettisyys ja vaatimustenmukaisuus

  • 1000

Ennakointi on tehokkain tapa hallita epäeettiseen tai laittomaan toimintaan liittyviä riskejä

Tuemme asiakkaitamme epäeettiseen tai laittomaan toimintaan liittyvien riskien hallinnassa suunnittelemalla ja kehittämällä asianmukaisia prosesseja ja menettelytapoja.

Väärinkäytöksiin liittyvä riskienhallinta

Fraud Risk Management

Väärinkäytökset ja epäeettinen toiminta voivat aiheuttaa huomattavia vahinkoja organisaatioille. Tehokkain tapa minimoida väärinkäytöksistä aiheutuvia haittoja on ennakoiminen ja varautuminen riskeihin. Tarjoamme palveluita väärinkäytösriskien arvioimiseen, kontrolloimiseen ja ennaltaehkäisemiseen. Autamme myös vastaamaan lisääntyvän sääntelyn tuomiin haasteisiin.

  • Kartoitamme organisaatiosi keskeiset väärinkäytösriskit
  • Arvioimme organisaation nykyisiä väärinkäytöksiä ehkäiseviä toimia
  • Autamme luomaan kontrollit havaittujen riskien perusteella
  • Koulutamme organisaatiotasi väärinkäytösriskeistä ja kontrolleista

Eettinen ilmoituskanava

Whistleblower-kanava

Eettinen ilmoituskanava mahdollistaa laittomasta, epäeettisestä tai muuten epäasianmukaisesta toiminnasta raportoinnin, kun muut kommunikointikanavat eivät toimi tai niitä ei uskalleta käyttää. Usein väärinkäytöksiä jätetään ilmoittamatta vastatoimien pelossa. EU:n uusi direktiivi väärinkäytöksistä ilmoittavien suojelemiseksi (COM(2018) 218 final - 2018/0106(COD)) tekee ilmoituskanavan pakolliseksi suurelle osalle organisaatioita sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Ilmoituskanava auttaa ehkäisemään vahinkoja ja paljastamaan sellaisia väärinkäytöksiä, jotka muuten jäisivät huomaamatta. Tuemme asiakkaita niin ilmoituskanavan käyttöönotossa kuin ilmoitusten käsittelyssä ja mahdollisten väärinkäytösten tutkinnassa. 

Compliance

Lisääntyvä ja muuttuva sääntely aiheuttaa haasteita yrityksille eri toimialoilla muun muassa sovellettavien sääntelyiden tunnistamisen ja niiden vaikuttavuuden arvioinnin kautta. Yritykset kohtaavat sääntelystä ja valvonnasta johtuvia paineita ja niiden tulee kohdentaa huomattavia resursseja varmistuakseen asianmukaisista menettelytavoista velvoitteiden noudattamiseksi ja tehokkaan kontrolliympäristön luomiseksi ja ylläpitämiseksi.

Monipuolisen sääntely- ja toimialatuntemuksen pohjalta KPMG auttaa asiakkaita vastaamaan lainsäädäntömuutoksiin ja tunnistamaan sekä minimoimaan niihin liittyviä riskejä. Autamme kaikissa toiminnan vaiheissa mukaan lukien compliance-toiminnon rakentamisessa ja kehittämisessä sekä velvoitteidenhallinnassa. 

Rahanpesun torjunta

Rahanpesulain mukaisilla ilmoitusvelvollisilla on velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa, havaita ja selvittää epäilyttäviä liiketoimia sekä ilmoittaa epäilyistään Rahanpesun selvittelykeskukselle. Puutteet tai laiminlyönnit prosesseissa aiheuttavat valvottaville merkittäviä riskejä, jotka voivat johtaa huomattaviin seuraamuksiin valvovan viranomaisen asettamien sakkojen tai maineen menetyksen muodossa.

KPMG auttaa asiakkaitaan kehittämään ja tehostamaan rahanpesun torjunnan prosesseja sekä paljastamaan ja korjaamaan puutteita nykyisissä menettelytavoissa. Voimassa olevan sääntelyn noudattamisen lisäksi valvottavien on varauduttava ennalta muuttuvan sääntelyn aiheuttamiin haasteisiin. Autamme varmentamaan asiakkaiden toimintatapojen yhdenmukaisuuden lainsäädännöllisten vaatimusten kanssa ja valmistautumaan tuleviin sääntelymuutoksiin.

Lahjonnan ja korruption torjunta

Autamme asiakaitamme lahjonnan ja korruption torjunnassa, havaitsemisessa ja epäilyksiin vastaamisessa. Palvelumme vaihtelevat sääntelyn noudattamisessa tukemisesta lahjonnan ja korruption tutkintapalveluihin sekä korjaavien toimien suunnitteluun. Tehokkaiden lahjonnan ja korruption vastaisten toimien avulla organisaatiot voivat hallita lahjontaan ja korruptioon liittyviä riskejä, kuten oikeustoimia, maineriskejä tai sakkoja ja muita rangaistuksia.