Financial Risk Management

Financial Risk Management

Tuemme finanssi- ja vakuutussektorin asiakkaitamme riskienhallintaan sekä muuttuvaan sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Tuemme asiakkaitamme riskienhallintaan ja sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Olemme asiakkaidemme tukena erityisesti toisen ja kolmannen puolustuslinjan funktioiden tukemisessa, riskienhallinnan kehittämisessä sekä finanssialan sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä.


Voisiko compliance-toiminnon ulkoistamisella saavuttaa kustannustehokkuutta ja kilpailuetua?


Ulkoistamalla compliance-toimintonsa KPMG:lle joko kokonaan tai osittain

  • yhtiö varmistuu jatkuvasti muuttuvan finanssialan sääntelyn velvoitteiden noudattamisesta.
  • saa hyvissä ajoin tietoa muuttuvan sääntelyn vaikutuksista sekä mahdollisuuksista kehittää yhtiön toimintaa.

Compliance-toiminnon ulkoistamisella voidaan saavuttaa kustannustehokkuutta ja kilpailuetua, sillä monella suomalaisella toimijalla erillisen compliance-toiminnon perustaminen ei ole tarkoituksenmukaista yhtiön liiketoiminnan luonteen, koon ja laajuuden vuoksi. 

KPMG hyödyntää koko globaalia asiantuntijoiden verkostoaan finanssialan toimijoita koskettavan muuttuvan sääntelyn seurannassa ja sen vaikutusten tulkinnassa asiakkaillemme. Suomessa toimivat finanssialan toimialaryhmään kuuluvat asiantuntijamme seuraavat lisäksi jatkuvasti paikallisen sääntelyn ja lainsäädännön muutoksia ja tulkitsevat näiden vaikutuksia asiakkaillemme.


Onnistummeko implementoimaan uudet sääntelyvaatimukset strategisesti järkevällä tavalla?


Rahoitus- ja vakuutussektorille implementoidaan jatkuvasti uusia sääntelyvaatimuksia. Tuemme sääntelymuutosten vaikuttavuusarvioinnissa ja implementoinnissa (Regulatory Transformation). 

Lähestymistapamme sääntelyhankkeiden implementointiin on kolmivaiheinen.

  1. Kartoitamme asiakkaan liiketoiminnan nykytilan ja vertaamme sitä uuden sääntelyn asettamiin vaatimuksiin. 
  2. Luomme implementointisuunnitelman, jonka tavoitteena on liiketoimintamallien kehittäminen uuden sääntelyn mukaiseksi. Arvioimme tarvittaessa myös yhtiön strategiaa ja verotuskysymyksiä kokonaisvaltaisen kuvan muodostamiseksi. 
  3. Tuemme läpi koko implementointiprosessin ja varmistamme, että asiakkaan prosessit on organisoitu strategisesti järkevillä ratkaisuilla. 

Näkemyksemme mukaan 2-tason sääntelyn merkitys korostuu implementointiprojekteissa. Tämä tuo yhtiöille haasteita, sillä sääntelyä tulee usein vähitellen ja uusien sääntelyjen julkaisuja ei aina voi ennakoida.

EU-sääntelyn harmonisoinnin myötä valta keskittyy entistä enemmän Euroopan valvontaviranomaisille (ESA), minkä johdosta kansallisille viranomaisille, kuten Finanssivalvonnalle, jää vähemmän mahdollisuuksia tarjota tulkintoja valvottaville. Meillä on globaali verkosto, josta saamme näkemyksiä myös muissa maissa tehtävistä implementointiprojekteista.


Onko riskinkantokykymme riittävällä tasolla?


Sekä rahoitus- että vakuutussektorin vakavaraisuutta ja riskienhallintaa koskeva sääntely on muuttunut merkittävästi viime vuosina – ja jatkaa edelleen kehittymistään. Valvottavilta edellytetään riittävää riskinkantokykyä ja aiempaa suuremman vastuun ottamista ottamista vakavaraisuuden hallinnan järjestämisestä.

Autamme asiakkaitamme riittävän riskinkantokyvyn rakentamisessa, joka muodostuu kestävistä liiketoimintamalleista, luotettavasta hallinnosta, riskienhallintajärjestelmistä sekä riskien toteutumisen varalle varatuista riittävistä pääomista. Tuemme riskien ja niiden kattamiseksi tarvittavien omien varojen määrän arvioinnissa. 

KPMG:n finanssialan toimialaryhmän asiantuntijat ovat kokeneita neuvonantajia rahoitus- ja vakuutussektorin vakavaraisuutta ja riskienhallintaa koskevissa kysymyksissä.


Miten toimilupahakemus ja rekisteröinti Finanssivalvonnalle kannattaa hoitaa?


Toimilupahakemusprosessien tuki räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Se voi laajimmillaan kattaa kaiken lupahakemukseen tarvittavan dokumentaation tuottamisen sekä tuen Finanssivalvonnan kanssa käytäviin keskusteluihin.

Finanssimarkkinoilla toimivat luottolaitos-, sijoituspalvelu-, rahastoyhtiö-, säilytysyhteisö-, maksulaitos- ja
vakuutusyhtiötoimintaa harjoittavat yhtiöt tarvitsevat toimintaansa varten toimiluvan. Tämän lisäksi mm.
joukkorahoitusta ja vaihtoehtorahastojen hoitoa harjoittavat yhtiöt voivat hakea rekisteröintiä Finanssivalvonnalta. Toimilupaa haetaan Finanssivalvonnalta kirjallisella hakemuksella, johon
tulee liittää vaadittavat selvitykset.

KPMG:n finanssialan toimialaryhmään kuuluvilla, sääntelyyn ja riskienhallintaan erikoistuneilla, asiantuntijoillamme on kokemusta erilaisten toimilupa-, rekisteröinti- ja lupahakemusten laatimisesta sekä asiakkaidemme tukemisesta osana hakemusprosessia. 

Ota yhteyttä