Multimedier som for eksempel arbejdstelefoner, pc’er og bredbåndsforbindelse er en del af hverdagen i mange virksomheder, og det er almindeligt, at virksomheder stiller disse til rådighed for deres medarbejdere.

Dette giver anledning til momsmæssige problematikker, når disse anvendes både erhvervsmæssigt og privat. Problematikken opstår, fordi der kun er fradrag for den del af momsen, der skønsmæssigt svarer til den erhvervsmæssige brug i den registreringspligtige virksomhed.

Hvordan opgøres momsfradraget?

Hvis multimedierne anvendes privat, skal virksomheder løbende (eksempelvis årligt) udarbejde et skøn over den erhvervsmæssige og private anvendelse for hver af de multimedier, der stilles til rådighed for virksomhedens medarbejdere. Det vil sige der skal udarbejdes et skøn for mobiltelefoner, et for pc og et for bredbånd osv. Dette skøn bruges på momsbelagte omkostninger vedrørende anskaffelse, drift og vedligehold.

Hvis multimediet alene anvendes erhvervsmæssigt, kan der fortsat tages fuldt momsfradrag for ovenstående omkostninger (her bør man have anden dokumentation, eksempelvis en tro og love-erklæring). 

Det er en betingelse, at skønnet skal foretages på en rimelig måde, ligesom skønnet skal være sagligt og retvisende for fordelingen mellem den private og den erhvervsmæssige anvendelse af multimedierne.

Multimedia

Har en virksomhed ikke foretaget et skøn, kan Skattestyrelsen i praksis udfordre virksomhedens fradrag for omkostningerne. Det kræver således udarbejdelse af et faktisk skøn for at kunne tage et skønsmæssigt fradrag.

Generelle ”regler” som f.eks. 50% privat/erhvervsmæssig anvendelse anses som udgangspunkt ikke som et retvisende skøn (her skal det bemærkes, at der i momsloven er 50% momsfradrag for fastnettelefoni installeret i den ansattes hjem – denne bestemmelse gælder dog ikke for multimedier).

Såfremt Skattestyrelsen i forbindelse med en kontrol nedbringer momsfradraget, vil korrektionen samtidig blive pålagt det nyligt vedtagne rentetillæg, der forventeligt træder i kraft primo 2023. Den ordinære genoptagelsesperiode er 36 måneder, hvilket betyder, at virksomheden kan pålægges et rentetillæg på op til næsten 30% af korrektioner, der vedrører den ældste periode.

Vores råd til jer

Moms på omkostninger, hvor der er foretaget et skønsmæssigt fradrag, er et af de punkter, Skattestyrelsen ofte har fokus på i forbindelse med kontrolbesøg. Vi anbefaler derfor, at virksomheder altid har udarbejdet og ajourført dokumentationen for det foretagne skøn. Dokumentationen bør forklare udregninger og baggrunden for virksomhedens skøn og den fremkomne fradragsprocent. Et veldokumenteret skøn, der er foretaget på en rimelig måde, mindsker risikoen for, at Skattestyrelsen kan eller ønsker at anfægte skønnet.

Udarbejdelse af et skøn for momsfradragsretten for multimedier er således noget alle virksomheder bør tage stilling til, hvis de har multimedier, som både anvendes erhvervsmæssigt og privat.

Beregningsmodel for momsfradrag ved multimedier

Det kan blive en dyr affære ikke at have styr på fradraget for multimedier. Vi har blandt andet udarbejdet en beregningsmodel for momsfradrag ved multimedier.

Såfremt I ønsker en dialog om denne, er I velkomne til at tage fat i os, så vender vi tilbage med et tilbud.

Mød vores momseksperter

Vi er klar til at hjælpe din virksomhed med at få styr på fradragsretten for multimedier, inden korrektioner af fradragsretten bliver omfattet af rentetillæg. Der er stadig nogle måneder tilbage til at få rettet op på eventuelle fejl inden rentetillæggets indtræden forventeligt primo 2023.

Ræk endelig ud for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at tage det rette momsfradrag for multimedier.