Folketinget har vedtaget en ny lov om indførelse af rentetillæg ved korrektioner på moms- og afgiftsområdet.

Dele af loven træder allerede i kraft den 15. juni 2022 og vil påvirke virksomheder, der uretmæssigt ikke er blevet momsregistreret og/eller indberettet moms, mens virkningstidspunkter for den resterede del af loven, der knytter sig til rentetillæg ved korrektioner af moms og afgifter, skal fastlægges af skatteministeren. Vi forventer at dette sker mellem oktober 2022 og primo 2023.

Virksomheder har således fortsat i en periode et vindue åbent for at foretage korrektioner uden et rentetillæg. Det skal bemærkes, at sagsbehandling hos Skattestyrelsen ikke afbryder renteberegningen. Derfor anbefaler vi, at korrektioner søges afdækket og foretages allerede i august/oktober 2022. 

Hvad kommer der renter på?

Rentetillægget vil vedrøre alle korrektioner, uanset om de sker på Skattestyrelsens eller virksomhedens eget initiativ – og uanset om korrektionerne vedrører afgiftsperioder før lovens ikrafttræden. Renterne beregnes på baggrund af nettoændringen i afgiftstilsvaret.

Den ordinære genoptagelsesperiode på moms- og afgiftsområdet er 36 måneder, og på grund af månedlig renteberegning vil der, med det nuværende renteniveau, blive beregnet et rentetillæg på næsten 30 % af korrektioner, der vedrører den ældste periode.

Overvejelser om igangværende sager

Loven vil med stor sandsynlighed medføre, at igangværende sager, hvor en virksomhed får forøget sit afgiftstilsvar og bliver pålagt en korrektion, vil blive pålagt et rentetillæg, hvis afgørelsen falder efter det fastsatte virkningstidspunkt. Hvis den omtvistede periode på det tidspunkt ligger mere end otte år tilbage, vil selve rentetillægget overstige det omtvistede beløb. Det bør derfor overvejes, om sådanne sager kan fremmes og afsluttes hurtigst muligt.

Gennemgang af nuværende afgiftshåndtering

Skattestyrelsen kan gennemføre korrektioner inden for den ordinære genoptagelse på 36 måneder, hvis afgiftsgrundlaget for den enkelte måned er forkert.

Det kan eksempelvis være tilfældet, hvor:

—Virksomheden har taget fradrag for en omkostning, hvor dokumentationen (endnu) ikke var tilstede for fradraget – eller hvor momsen er forkert opkrævet af leverandøren.

—Der mangler (rettidig) indberetning af EU-eksport til ”EU-salg uden moms”, eller

—Dokumentationskravet ved EU-salg ikke er (eller var) på plads på angivelsestidspunktet.

—Virksomheden fejlagtigt har vurderet et konkret salg som momsfritaget.

Vi anbefaler derfor, at det sikres, at den nødvendige dokumentation er til stede, og de nødvendige registreringer er foretaget i ”EU-salg uden moms”. Det bør i den sammenhæng vurderes, om der samtidigt bør gennemføres korrektioner af tilsvaret i de berørte perioder, om muligt før rentetillægget bliver aktuelt for sådanne korrektioner.

Tilrettelægning af fremtidig håndtering

Der vil fremadrettet være et forøget fokus på den enkelte afgiftsperiode og grundlaget for denne.
Det betyder, at korrektioner af en tidligere periode ikke kan ske i en efterfølgende ordinær angivelse.

Der er således fare for, at korrektioner i forkerte perioder i praksis kan anses for at medføre unddragelse af et rentetillæg.

Det er derfor vores anbefaling at processerne omkring dokumentationskrav, indrapportering og særligt korrektion af afgiftstilsvar vedrørende transaktioner i tidligere perioder vurderes og eventuelt skærpes.

Virksomheder med delvis momsfradragsret

Loven indeholder en række detaljer om håndteringen af den delvise momsfradragsprocent for virksomheder med blandede aktiviteter.

Det er sigtet med reguleringen, at virksomhederne ikke skal betale rentetillæg for et eventuelt forøget tilsvar, der skyldes, at den endelige momsfradragsprocent bliver lavere end den anvendte acontoprocent.

Reglerne skal i yderligere detaljer fastlægges af skatteministeren.

Det er dog væsentligt at bemærke, at korrektioner, der ikke skyldes ændringer i fradragsprocenten, vil være underlagt reglerne om rentetillæg. Det gælder f.eks. korrektioner, der skyldes omkvalificering af omkostninger fra direkte henførbarhed til fællesomkostninger samt konstaterede reverse charge-forpligtelser.

Der skal dermed foretages en række sondringer ved opgørelsen af reguleringer for delvist momsfritagne virksomheder, og vi anbefaler, at virksomhederne etablerer en udvidet opdeling og dokumentation af deres reguleringer, så sondringerne fremtræder klare og kontrollerbare.

 

Ræk endelig ud for en uforpligtende snak om, hvordan loven kommer til at påvirke din virksomhed, og hvad du kan gøre for at undgå rentetillæg.