Den teknologiske udvikling og modningen af digitale værktøjer har skabt et øget pres på økonomifunktionen for kontinuerligt at implementere nye digitale løsninger. Rejsen mod den digitale og agile økonomifunktion er allerede startet i mange virksomheder og organisationer, og den kommer til at tage endnu mere fart i de kommende år.

Teknologisk innovation og øgede krav til styring har tilføjet nye lag af kompleksitet til økonomistyringen, herunder på rapportering og på de finansielle transaktioner. Dette har øget mængden af opgaver, som lægger et ressourcepres på økonomifunktionen.

I KPMG har vi fokus på tre fundamentale områder inden for Digital Finance; Business Intelligence (BI), Data samt end-to-end Finance Automation og Finance ERP-transformation.

Læs mere om vores ydelser inden for de tre områder ved at klikke nedenfor.

Fremtidens økonomifunktion

Ofte ser vi et gap mellem økonomifunktionens behov, og hvad virksomhedens standardsystemer kan levere, hvilket ofte resulterer i gentagne manuelle opgaver, i kombination med utallige Excel ark. Det kan ende ud i tunge og ressourcekrævende processer, der umuliggør den videre udvikling og optimering.

Den teknologiske udvikling åbner op for nye, fleksible og brugervenlige værktøjer der kan lukke dette gap. Værktøjerne gør det lettere for virksomhederne at skabe en sammenhængende styring med en høj grad af transparens, monitorering, automatisering og dynamisk styring - så der kan frigøres mere tid til værdiskabende arbejde!

Dette skal også sikre, at økonomifunktionen får en løbende optimering af eksisterende processer og applikationer, der er langt mere robuste overfor eksterne påvirkninger og forandringer samt skaleringer i organisationen.

I dag vs i morgen

Vores tilgang

Implementering af de rette digitale løsninger er en end-to-end proces, der tager udgangspunkt i kundens konkrete behov og ambitioner i de forskellige led i processen.

Vores end-to-end proces er beskrevet i vores Digital Finance Delivery Model herunder.

Analyse Løsningsdesign Udvikling Implementering
Blå rund baggrund med en hvid stregtegning af tre linkede terminaler som linker ud som symbol for mapping Lyseblå rund baggrund med en hvid stregtegning af en tændt el-pære hvor selve pæren har form som en hjerne Lille rund baggrund med en hvid stregtegning af en laptop med et tandhul på skærmen Mørkeblå rund baggrund med en hvid stregtegning af et clipboard med en checkliste Pink rund baggrund med en hvid stregtegning af et håndtryk
Proces­kort­lægning
Udgangspunkt i kundens AS-IS processer og udfordringer samt behov og ambitioner
Priori­tering af optime­rings­tiltag
Udgangspunkt i behov, ambitioner og modenhed
Krav­specifi­kation
Herunder krav til data og std.systemer (ex. ERP)
Tilpasning og forankring af processer
Herunder dokumentation af løsning
Gap-analyse mod god praksis
Udgangspunkt i KPMG’s god praksis proces rammeværk
Løsnings­design
Baseres på et bredt spænd af digitale værktøjer, procesforståelse og kundens stakeholders
Ud­vikling og test af løsning
I tæt samarbejde med kunden med henblik på sikker overdragelse
Gover­nance
Kontroller og politiker
Optimerings­potentialer
Vurderes ift. Cost vs. Benefit, estimat af gevinst­realisering
Implemen­terings­plan
Ofte delt op i flere faser
Styring og rapportering
Dynamisk input og output dashboards
Gevinst­reali­sering
Opfølgning på initial gevinst­beregning
Connector-rolle

Connector rollen:

Grænsefladen mellem finans og IT er ofte skyld i, at digital udvikling er både dyrt, tungt og langvarigt, og dette kan skabe grobund for sub-udviklede manuelle løsninger.

I takt med den stigende teknologiske udvikling har vi brug for at skabe en ”Connection” mellem den traditionelle økonomifunktion og BI/IT-funktionen, herunder standardsystemer (ex. ERP), som kan lukke gap’et med fleksible og automatiserede løsninger på konkrete behov.

For at sikre de bedste og mest tidssvarende løsninger samt for at sikre alignment mellem økonomifunktionen og BI/IT-funktionen ifm. udviklingen af digitale løsninger, er det nødvendigt med kompetencer, som kan forstå:

  • De grundlæggende finansielle processer samt økonomifunktionens behov
  • De tekniske krav til løsningerne samt BI/IT-funktionens opgaver og krav

– vi kalder denne rolle en ”Connector rolle”.

Connector rolle

Vores ydelser

De bedste løsninger er ofte en blanding af services inden for BI, Data, automatisering tænkt ind i en sammenhæng med standardsystemer (ex. ERP) og god praksis justeringer af forretningsprocesser.

Læs lidt mere om vores digitale services inden for BI, Data og automatisering herunder.

BI & Data:

De fleste virksomheder forstår vigtigheden af at skabe datadrevne processer, der resulterer i effektive og transparente processer i økonomifunktionen.

Udfordringen ligger ofte i at få styr på indlæsning og kobling af data fra forskellige systemkilder samt fra masterdata og diverse brugerinput.

I KPMG har vi mange års erfaring med at skabe det rette datagrundlag, der understøtter effektive processer og styring i økonomifunktionen.

Vores BI & Data ydelser omfatter bl.a.:

Vores dybe ”hands on” erfaring med processer og finansflows i økonomifunktionen giver os en solid forståelse af, hvordan der kan ryddes op i finansdata samt i registreringsrammer/kontoplaner, med udgangspunkt i best practice. 

Opsætning af databaser som er forankret i finans og som indeholder alle relevante data, der anvendes i økonomifunktionen. Formålet her er, at opsætte en decentral database, som finans kan tilgå direkte og herved opnå en mere fleksibel dataplatform, der kan understøtte relevante output og input til dashboards.

Opsætning af dynamiske applikationer der digitaliserer og effektiviserer klassiske opgaver i økonomifunktionen.
Identifikation af problemområder og demonstration af konkrete løsningsmodeller i Proof of Concept (POC) løsning.
Eksempelvis digitale afstemningsmodeller, transparente Cash Flow modeller og dynamiske rapporteringsmodeller etc. 

Udvikling af automatiserede dataflows fra relevante kilder samt opsætning af dynamiske rapporter. KPMG har erfaring med udvikling i en lang række BI & rapporteringsværktøjer herunder Qlik, Tableau, Power BI, Cognos, SAS, Excel mv. 

Finance automation

Ved at automatisere rutineprægede opgaver, kan økonomifunktionen frigøre tid og ressourcer, som kan bruges til mere værdiskabende opgaver.

Derudover kan nye processer, som er manuelt ressourcekrævende at udføre, nu klares om natten eller i weekenden af schedulerede automatiseringsjobs. Dette kan både være low-code løsninger, som automatiserer applikationerne som de er, det kan være API automatisering (eller flow automatisering), app automatisering eller det kan være at anvende ERP platformen mere.

Det handler dog i første omgang om, at sætte strøm til den rigtige proces. Den gode ’Connector’ har viden om både finansprocesser og digitale løsninger, og kan dermed rykke både proceseksperter i finans og system specialister i IT, for at finde den rette løsning på konkrete udfordringer. Det handler ikke om ’bare at bygge robotter’, men i høj grad om at designe den rigtige løsning på det konkrete problem. Måske skal vi ændre noget i den måde vi kører vores finansprocesser (f.eks. at rykke vores kunder for betaling på en anden måde), eller måske skal vi customisere det rykkerflow der findes i vores ERP system. Det handler i sidste ende om at rykke finansfunktionen og IT funktionen tættere på hinanden.

Når vi automatiserer økonomiprocesser i KPMG, kombinerer vi forskellige digitale værktøjer for at opnå den højeste mulige automatiseringsgrad. 

Vores Finance automation ydelser omfatter:

Analyse af eksisterende processer og kortlægning af udfordringer, samt gap mod god praksis. Vurdering af automatiseringspotentiale for processer og opgaver og udarbejdelse af tekniske løsningsdesign. Evaluering og prioritering af automatiserings- og digitaliseringspotentiale og opsummering i et finance automation roadmap og handlingsplan.

Ved aktiviteter, der udføres uden for ERP systemet, anvender vi typisk en kombination af værktøjer som Robotic Process Automation (RPA), workflow tools, MS Power Platform, Machine Learning, document intelligence systemer mm.

Når ERP-platform eller intelligent automatisering ikke er tilstrækkelige til at automatisere processerne, eller der findes specialiserede digitale løsninger (leverandørfakturahåndtering, kreditrisiko vurdering, konsolidering, afstemning mv.) anvender vi disse til automatisering.

Uanset hvilken løsning der er den rette for givne implementering anvender vi altid en struktureret tilgang til implementeringen. Denne består af detaljeret og teknisk valideret løsningsdesign, agil udvikling og test, produktionssætning og implementeringsstøtte, samt support efter go-live.

Finance ERP-transformation

ERP systemet er et centralt kernesystem og grundlaget for en velfungerende finansorganisation. Implementering af et ERP system løser dog ofte ikke alle økonomifunktionens behov, og vi ser ofte et gap mellem behovet og hvad virksomhedens ERP- og kernesystemer kan levere.

Optimering og effektiv udnyttelse af ERP systemet, tænkt ind i en sammenhæng med øvrige fleksible digitale løsninger inden for BI & Data og automatisering, kan lukke dette gap.

Når vi rådgiver omkring Finance ERP i KPMG arbejder vi med forskellige elementer af virksomhedens ”Operating Model”, hvor specifikke ydelser er:

Vi afdækker typisk automatiseringspotentialet ved hjælp af process mining-værktøjer, hvorefter størstedelen af automatisering sker via proces standardisering og ERP-automatisering.

Finans ERP-vision og strategi for at sikre det rette afsæt, og vurdering af om den betydelige investering kan retfærdiggøres (Business Case) samt et Roadmap inklusiv behov for nye roller.

Redefinering og effektivisering af ” Finance Operating Model” i finansorganisation med henblik på at opnå den fulde udnyttelse af ERP-platformen. 

Process mining/dokumentation med henblik på en datadreven tilgang til dokumentation og vurdering af potentialet i ERP-finansprocesserne.

Udvælgelse og vurdering af finans ERP platforme med afsæt i visionen og virksomhedens ”Finance Operating Model”.

Design og implementering af finans ERP-løsninger i tæt samarbejde med resten af organisationen.

Projektledelse i finans ERP-projekter, hvor vi bidrager med specifik finansviden nødvendig for, at kunne understøtte en ERP-implementering eller -opdatering.