Presset på vores naturlige miljø er steget markant over tid. At bevare naturen og dens evne til at bidrage til bæredygtig økonomisk vækst er en betydelig udfordring, der medfører betydelige risici for virksomheder og deres finansielle stabilitet – men det inkluderer også muligheder.

Alle virksomheder er afhængige af naturen og dens tjenester enten direkte eller gennem deres forsyningskæder, og de virksomheder, der er meget afhængige af naturen, anses for at være "mest udsatte" over for konsekvenserne af naturforringelse og tab af biodiversitet.

TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) har frigivet sit første prototypeframework og anbefalinger om, hvordan organisationer kan rapportere om deres eksponering over for naturrelaterede risici. Dette indebærer at integrere disse risici i deres strategier, operationer, risikostyring, målinger og mål.

På grund af opgavens kompleksitet anbefales det at handle tidligt. Selv før den endelige frigivelse af TNFD-frameworket i september 2023, er der skridt, organisationer kan tage for at give dem en fordel i målingen og håndteringen af naturrelateret risiko.

Hvad er TNFD og dets mål?

TNFD blev etableret som reaktion på den stigende erkendelse af, at naturen skal indgå i finansielle og forretningsmæssige beslutninger. TNFD er et globalt, markedsdrevet, videnskabsledet og regeringsstøttet initiativ, der sigter mod at:

 • udvikle en praktisk og konsistent risikostyrings- og oplysningsramme, der gør det muligt for virksomheder og finansielle institutioner at vurdere, styre og rapportere om deres afhængighed af og påvirkning på naturen;
 • hjælpe med at vurdere naturrelaterede risici og muligheder med det ultimative mål at
 • støtte en omlægning af globale finansielle strømme væk fra aktiviteter, der skader naturen, og hen imod aktiviteter, der gavner naturen.
Environmental assets by realm

Hvad er naturen og naturkapital?

Naturen kan forstås gennem fire områder: hav, land, ferskvand og atmosfære. TNFD definerer naturen som den naturlige verden og lægger vægt på mangfoldigheden af levende organismer (inklusive mennesker) og deres indbyrdes interaktioner samt interaktionerne med deres miljø. Mennesker er en del af naturen og adskiller sig ikke fra den.

De fire områder hjælper med at forstå, hvordan samfundet er afhængigt af og påvirker den naturkapital, der leverer ressourcer og tjenester til mennesker. Naturen er vores mest dyrebare aktiv. Kapital er traditionelt blevet opfattet som penge, men kapital beskriver enhver ressource eller aktiv, der lagrer eller giver værdi til mennesker og økonomien. Naturkapital behandler naturen på samme måde som traditionel kapital - hvis vi investerer i den, skaber det værdi, og hvis vi nedbryder den, begrænser vi dens værdi.

Hvorfor er naturen vigtig for virksomheder og investorer?

Naturens bidrag til den globale økonomi anslås at være 125 billioner dollars om året, mens over 50 procent af verdens BNP (44 billioner dollars) er moderat eller stærkt afhængig af naturen og dens tjenester. Alligevel undlader investorer, virksomheder og politiske beslutningstagere hele tiden at anerkende naturens sande værdi i deres beslutninger og praksis. Alle virksomheder er afhængige af naturen og dens tjenester enten direkte eller gennem deres forsyningskæder, og de virksomheder, der er meget afhængige af naturen, anses for at være "mest udsatte" for konsekvenserne af naturforringelse og tab af biodiversitet. Erhvervs- og investeringsaktiviteter kan direkte og indirekte føre til tab af natur, hvilket skaber risici - og muligheder - for erhvervslivet og samfundet. For fortsat at kunne overleve og trives er vi nødt til at beskytte og regenerere vores naturlige aktiver.

Hvad er naturrelaterede risici?

Naturrelaterede risici er de potentielle trusler mod en virksomhed eller investor fra dens påvirkning af og afhængighed af naturen. Det kan være fysiske risici, overgangsrisici og systemiske risici, både kortsigtede finansielle risici og langsigtede risici.

 1. Fysiske risici opstår, når naturlige systemer kompromitteres på grund af klimapåvirkningen.
 2. Overgangsrisici er resultatet af en uoverensstemmelse mellem en virksomheds eller investors strategi og ledelse og dens skiftende lovgivningsmæssige og politiske landskab.
 3. Systemiske risici opstår, når hele systemet bryder sammen, snarere end når de enkelte dele fejler.

Hvad er naturrelaterede muligheder?

Naturrelaterede muligheder er positive resultater for virksomheder og/eller investorer og naturen, som et resultat af at undgå eller reducere påvirkningen af naturen eller genoprette naturen.

Naturrelaterede muligheder kan opstå:

 1. når virksomheder mindsker risikoen for tab af naturkapital og økosystemtjenester og;
 2. gennem strategisk transformation af forretningsmodeller, produkter, tjenester og investeringer, der aktivt arbejder for at standse eller vende tabet af natur, herunder implementering af naturbaserede løsninger eller støtte til disse løsninger gennem finansiering eller forsikring.

Hvad skal du gøre nu?

 • Uddanne og planlægge: Opbyg intern kapacitet og kompetence. Vurder din organisations kapacitet til at vurdere, styre og rapportere om naturrelaterede risici og muligheder, og udvikl en klar plan for styring af disse risici og muligheder, herunder fastsættelse af mål.
 • Evaluer jeres naturrelaterede påvirkninger og afhængigheder ved at begynde at teste og pilotteste TNFD-rammen og LEAP-processen. Prioritér din evaluering, og fokuser på specifikke aktiviteter eller forretningsområder, hvor naturrelaterede risici og muligheder er mest væsentlige.
 • Gå i dialog: Indled et målrettet samarbejde med virksomheder, investeringsobjekter eller partnere i forsyningskæden for at forstå de naturrelaterede risici og muligheder i porteføljer og drift.