Zaměření bank na udržitelné (ESG) financování komerčních nemovitostí posiluje. ESG strategie pro tento sektor mají dvě třetiny oslovených bank v regionu střední a východní Evropy (CEE). Obdobný podíl bank hodnotí úvěry z pohledu udržitelnosti. Skoro polovina dotazovaných připravuje nebo nabízí speciální produkt na udržitelné financování a někteří bankéři mají již i zkušenosti se zamítnutím úvěru z důvodu nesplnění ESG kritérií. Vyplývá to z průzkumu KPMG Property Lending Barometer, do kterého se zapojili zástupci více než 40 bank z deseti zemí z regionu CEE včetně Česka.

Nárůst významu udržitelného financování potvrdili bankéři ve všech zúčastněných zemích. Hlavním akcelerátorem tohoto trendu je dopad legislativy Evropské unie (včetně taxonomie), která se odráží ve strategii mateřských společností a následně jednotlivých bank. „Svojí roli hrají i požadavky a přístup jednotlivých centrálních bank. Velký vliv má i to, zda je daná země součástí eurozóny a spadá pod působnost Evropské centrální banky,“ uvedl Pavel Kliment, partner odpovědný za sektor nemovitostí v KPMG Česká republika. 

Dvě třetiny bank hodnotí úvěry s ohledem na ESG

Přes 68 % zúčastněných bankéřů uvedlo, že jejich peněžní ústav zavedl kritéria ESG pro hodnocení úvěrů na financování nemovitostí. Přibližně stejný podíl respondentů potvrdil sběr nových dat a zahájení souvisejícího interního monitoringu a reportingu. Nižší tempo implementace opatření v této oblasti je podle průzkumu v Bulharsku, Rumunsku a Srbsku.

Schválení bankovní strategie ESG pro financování nemovitostí potvrdilo 65 % respondentů. Nad tímto průměrem se nacházejí dotázané české, maďarské a polské banky. Naopak v Chorvatsku a Rumunsku více než polovina oslovených bank strategii ESG pro financování nemovitostí zatím nepřijala.

S výjimkou Česka a Chorvatska je také velice omezené poskytování dodatečných služeb bankou v oblasti ESG, jako je například dotační poradenství nebo poradenství v rámci energetických úspor.

 

Jaké kroky k dnešnímu dni vaše banka podnikla v oblasti udržitelného financování?

  

Zdroj: KPMG Property Lending Barometer 2022

Externí certifikace udržitelnosti budov hraje klíčovou roli

Více než tři čtvrtiny oslovených bank, které již zavedly hodnotící kritéria pro ESG, pracuje s externími certifikáty udržitelnosti budov jako jsou BREEAM, LEED, WELL, či GRESB. Obdobný podíl bank má zvláštní dotazník pro ESG. Velice využívané jsou i energetické štítky, a to především v Česku a Chorvatsku.  

Obecně platí, že se oslovené banky nespoléhají pouze na jeden nástroj nebo kritéria při vyhodnocování úvěru z pohledu ESG a udržitelnosti.  

Nesplnění požadovaných kritérií ESG může vést až k zamítnutí žádosti o úvěr. S touto situací se během posledního roku setkalo sedm procent respondentů z bank, které používají interní hodnotící kritéria pro ESG. Dalších 26 procent respondentů potvrdilo zkušenost s neschválením úvěru z důvodu nesplnění více podmínek, z nichž jednou byla právě kritéria ESG.

Chybí zkušenosti s produktem zaměřeným na udržitelné financování

Více než polovina dotázaných bankéřů uvedla, že připravují nebo již mají speciální produkt zaměřený na udržitelné financování. Projektům splňujícím kritéria ESG jsou tak schopni nabídnout nižší úrokovou marži, případně delší dobu splatnosti úvěru nebo nižší míru amortizace. Na druhou stranu existuje zatím velice málo praktických zkušeností s poskytováním těchto speciálních produktů.

„Většina oslovených českých bankéřů o zavedení tohoto speciálního produktu zatím neuvažuje. Splnění kritérií ESG považuje spíše za jednu ze základních podmínek pro poskytnutí úvěru vůbec. Obdobně jsou na tom jejich kolegové v Polsku a na Slovensku,“ uzavřel Pavel Dolák, koordinátor průzkumu z KPMG Česká republika.

Informace o průzkumu Property Lending Barometer 2022

Property Lending Barometer je průzkum zaměřený na bankovní financování komerčních nemovitostí, který KPMG připravuje už 13 let. Letošní sběr dat se uskutečnil v červnu a červenci a zúčastnilo se ho 41 bank z Česka, Polska, Maďarska, Slovenska, Srbska, Chorvatska, Bulharska, Rumunska, Severní Makedonie a Albánie.

Samostatná část šetření se věnuje vlivu ESG na financování nemovitostí.

Celý průzkum bude zveřejněn v říjnu 2022.