Sektor sdílených služeb v regionu střední a východní Evropy neustále roste. V Česku působí minimálně 350 center, v kterých pracuje přes 150 000 zaměstnanců. Očekáváme další růst, a to až na 200 000 zaměstnanců v roce 2025.

Pro centra sdílení služeb nabízíme komplexní řešení. V rámci naší středoevropské platformy umíme řešit požadavky velkých projektů.

Díky zapojení do platformy máme k dispozici tržní informace z jiných zemí, větší flexibilitu a kapacity. Naši odborníci úzce spolupracují s kancelářemi KPMG v dalších středoevropských státech, využívají svých společných znalostí a pružně reagují na potřeby klientů v regionu.

Naší vizí je neustálá inovace profesionálních služeb center sdílených služeb.

Při navrhování center sdílených služeb se řídíme společnými principy. Neexistuje však žádný model, který by bylo možné aplikovat univerzálně a centra sdílených služeb je třeba navrhovat tak, aby odpovídala prioritám konkrétní společnosti a umožňovala jejich plnění. A přesně takový přístup přinášíme našim klientům.

Nabízíme vám podporu během celého životního cyklu centra sdílených služeb

Během navrhování a budování center sdílených služeb vám pomůžeme s celkovou transformací. 

1. Popis strategie a přístupu centra sdílených služeb (CSS)

Strategie a proveditelnost CSS / využívání externích služeb: Popis strategie, posouzení proveditelnosti a vytvoření plánu využívání externích služeb nebo založení CSS

Byznys case: Vytvoření studie pro využívání externích služeb či založení CSS a ověření finanční realizovatelnosti

Posouzení lokality: Posouzení možností a poradenství ohledně vhodného místa pro založení CSS

2. Podpora návrhu CSS

Detailní návrh CSS: Návrh různých prvků CSS, jako např. procesů, organizace, zaměstnanců, technologie a poskytování služeb

Výběr poskytovatele služeb a uzavírání smluv: Výběr a formalizace smlouvy na poskytování externích činností s poskytovatelem služby prostřednictvím procesu žádosti o návrh

Návrh modelu zpětného účtování: Návrh mechanismu zpětného účtování pro poskytování podpůrných funkcí

3. Realizace

Vybudování CSS: Správa zařízení a nastavení infrastruktury IT

Řízení transformace a programu: Podpora při přechodu procesů na CSS / poskytovatele služeb

4. Monitorování a optimalizace

Posouzení portfolia služeb

Posouzení strategie poskytovatele služeb

Zajištění hodnoty poskytovatele služeb

 

 

Služby:

IT služby:

- Správa IT aplikací – Podpůrné technologie
- Standardizace služeb pomocí společné technologické platformy napříč ERP, aplikacemi a nástroji
- Data a analytika zvyšující hodnotu
- IT governance
- IT security
- IT compliance

Účetní poradenství:

- Zřízení účetnictví CSS
- Podpora účetnictví CSS v různých fázích životního cyklu
- Poradenství související s účetními změnami
- Poradenství související s harmonizací účetních zásad
- Poradenství související s výkaznictvím a konsolidací
- Služby v oblasti konverze a konvergence
- Podpora auditu
- Služby v oblasti primární emise akcií a emise dluhopisů

Účetní a mzdové služby:

- Vedení účetnictví
- Mzdové služby
- Manažerské výkaznictví
- Outsourcing
- Mzdy vrcholového managementu
- Optimalizace účetnictví CSS

Školení a vzdělávání:

- KPMG Business Institute: Manažerské vzdělávání pro CSS
- Veřejná školení
- Školení na míru pro CSS
- Školení na míru na úrovni regionu CEE

Daně:

- Zřízení daňového oddělení CSS (daňové oddělení soustředěné v jednom CSS obvykle v kombinaci s malými místními týmy a místní podporou KPMG v jednotlivých jurisdikcích)
- Přeshraniční daňové aspekty v oblasti zaměstnanosti (např. problematika práce z domova)
- Kontrola daňového zdraví CSS prováděná jednou za tři až čtyři roky, včetně posouzení systému dodržování daňových předpisů a interních daňových postupů:

 • Identifikace daňových rizik v oblasti daně z příjmů právnických osob
 • Identifikace a posouzení transakcí z hlediska DPH (transakce mezi stálou provozovnou/pobočkou a ústředím)
 • Posouzení systémů zaměstnaneckých výhod z hlediska daně z příjmů právnických i fyzických osob
 • Posouzení ostatních daní

Služby řízení finančních rizik:

- Služby související s finančními nástroji, účetnictvím a oceňováním
- Metodické poradenství podle IFRS a českých GAAP
- Modely snížení hodnoty podle konceptu očekávaných úvěrových ztrát podle standardu IFRS 9
- Podpora při oceňování finančních nástrojů a zajišťovacím účetnictví
- Podpora při finančním výkaznictví
- Pokrytí všech typů finančních nástrojů, např. dluhopisů, úvěrů, akcií, obchodních pohledávek, derivátů a strukturovaných produktů

Služby v oblasti compliance:

- Systémy compliance – posouzení, návrh a realizace
- Funkce compliance – částečný/úplný outsourcing
- Školení o compliance CSS
- Konkrétní agendy a témata v oblasti compliance:

 • Řízení rizik
 • Kontroly
 • Systém vnitřních směrnic
 • Rizika třetích stran
 • Outsourcing
 • Boj proti praní špinavých peněz
 • Digitalizace a transformace

Pojištění:

- Služby pro centra pojišťovacích služeb ve všech fázích životního cyklu
- Poradenství v oblasti pojišťovacího účetnictví (např. specifika IFRS 4)
- Služby související s IFRS 17 (školení, posouzení připravenosti, projektové plány, řízení projektů, podpora realizace, zajištění kvality atd.)
- Poradenské služby související s rámcem Solventnost II
- Pojistně-matematické služby