Chúng ta đang dần siết chặt việc quy định và áp dụng báo cáo phát triển bền vững, đồng thời chứng kiến nhiều thay đổi mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh. Những phát hiện trong khảo sát này phản ánh tình trạng hiện tại của việc báo cáo phát triển bền vững ngày nay, cũng như những khoảng trống cần được lấp đầy để đáp ứng các yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền cũng như những chiến lược kinh doanh, giúp các công ty thỏa mãn được các bên liên quan. 

Những phát hiện nổi bật

  • Báo cáo mới nhất từ KPMG cho thấy ngày càng nhiều công ty báo cáo phát triển bền vững, 79% các công ty hàng đầu xuất bản báo cáo về tính bền vững

  • Số lượng các công ty công bố các mục tiêu giảm thiểu carbon tăng rõ rệt, nhưng vẫn chưa có nhiều hành động cụ thể ở các lĩnh vực liên quan, ví dụ như chưa đến một nửa số công ty được khảo sát cho rằng việc mất đa dạng sinh học là một nguy cơ tiềm tàng

  • Trong số hàng nghìn báo cáo được phân tích, dưới 50% số công ty lớn nhất thế giới cung cấp báo cáo về yếu tố ‘xã hội’ và ‘quản trị’ trong ESG 

  • KPMG chia sẻ với các doanh nghiệp các khuyến nghị bao gồm: 1) thay đổi phương pháp báo cáo từ phong cách “kể chuyện” sang việc công bố nhiều bằng chứng định lượng hơn và 2) sử dụng nhiều dữ liệu hơn để thúc đẩy thay đổi và chứng minh các thay đổi của mình một cách thuyết phục hơn

Khảo sát về Báo cáo Phát triển Bền vững 2022 của KPMG là một trong những nghiên cứu sâu rộng nhất thế giới về lĩnh vực này, dựa trên phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo phát triển bền vững và báo cáo về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), cũng như các trang web của 5.800 công ty ở 58 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực pháp lý.

Liên hệ