Повідомлення про проведення загальних зборів (30.04.2012)

Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит»

Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит»

Таблиця 1

Вид загальних зборів чергові
Дата прийняття рішення про проведення загальних зборів 21.03.2012
Орган управління емітента, який прийняв рішення про проведення загальних зборів Директор
Дата проведення зборів 30.04.2012
Час проведення зборів з 9.00 до 10.00
Місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення загальних зборів Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 11, кабінет Голови Наглядової Ради
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 9.00
Час завершення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 10.00
Додаткова інформація про порядок реєстрації акціонерів (учасників) Реєстрація акціонерів та їх  представників для участі у загальних зборах відбудеться 30 квітня 2012 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.04.2012 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним Порядок денний загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):
  1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
  3. Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.
  4. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
  5. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2011 рік.
  6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.
Найменування показника Період
Звітний
(2011 рік)
Попередній
(2010 рік)
Усього активів 31372 32482
Основні засоби 4695 3554
Довгострокові фінансові інвестиції    
Запаси 13231 16545
Сумарна дебіторська заборгованість 4478 6085
Грошові кошти та їх еквіваленти 4065 1778
Нерозподілений прибуток (3497) 1445
Власний капітал -3339 1603
Статутний капітал 148 148
Довгострокові зобов'язання    
Поточні зобов'язання 34711 30879
Чистий прибуток (збиток) (4942) 574
Середньорічна кількість акцій, шт. 147500 147500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.    
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду    
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 193 176

 
До порядку денного зборів включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства так
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 11, кабінет Голови Наглядової Ради, в робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 11-00, а в день проведення – також у місці їх проведення.
Представник товариства, відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами (ПІБ, посада) Голова Наглядової ради пан  Флоріс Херман Леонард Шурінг
Контактні реквізити (телефон,
e-mail тощо)
(044) 4905507