Повідомлення про проведення позачергових Зборів ПрАТ «КПМГ Аудит» (26.02.2015)

Повідомлення про проведення позачергових Зборів

Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит»

Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит»

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КПМГ АУДИТ» (далі – «Товариство»)


Місцезнаходження товариства: 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, Україна


Повідомляємо про те, що 26 лютого 2015 року о 10:00 відбудуться позачергові Загальні Збори ПРАТ «КПМГ АУДИТ» за адресою місцезнаходження Товариства: 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, Україна, кабінет Голови Наглядової Ради №1.


Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів:


  • Про обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних Зборів.
  • Про внесення змін до Статуту у зв’язку з зміною місцезнаходження Товариства та зміною відомостей про акціонера Товариства.
  • Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 26 лютого 2015 року з 9.30 до 10.00 за адресою проведення зборів: 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська,01010, м. Київ, Україна, кабінет Голови Наглядової Ради № 1.


Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах встановлюється станом на 24 годину 00 хвилин 26 лютого 2015 року.


Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.


В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.


До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, Україна, кабінет Голови Наглядової Ради №1, в робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 11-00, а в день проведення – також у місці їх проведення.


Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Цимбал Андрій Валентинович.


Телефон для довідок: (044) 4905507.


Наглядова рада ПрАТ «КПМГ АУДИТ»