Повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «КПМГ Аудит»

Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит»

Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит»

Відповідно до частини п’ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «КПМГ АУДИТ», повідомляє Вас про те, що 30 квітня 2014 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) Приватного акціонерного товариства «КПМГ АУДИТ» (далі – товариство).

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2014 року.

Місце проведення загальних зборів: 01001, м.Київ, вул.Михайлівська, буд. 11., кабінет Голови Наглядової Ради.

Реєстрація учасників загальних зборів проводиться 30 квітня 2014 року з 9.00 до 9.30, за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, встановлюється станом на 24 годину 00 хвилин 30 квітня 2014 року.

Початок роботи загальних зборів: 9.30.

Закінчення роботи загальних зборів: 11.00.

Питання порядку денного:

  1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
  2. Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
  3. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
  4. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
  5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.

Акціонерам, що прибули на реєстрацію для участі в загальних зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу (згідно чинного законодавства України), представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу (згідно чинного законодавства України) та доручення на передачу їм права участі у загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Від 28 березня 2014 року - дати відправлення повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів 30 квітня 2014 року акціонери ПрАТ «КПМГ АУДИТ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПрАТ «КПМГ АУДИТ» 01001, м.Київ, вул.Михайлівська, буд. 11, у робочі дні тижня, з 09-00 до 18-00.

На виконання вимог ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів, що затверджений Наглядовою радою ПрАТ «КПМГ АУДИТ».

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів ПрАТ «КПМГ АУДИТ» з вказаними документами є Голова Наглядової Ради - Олег Миколайович Гощанський. Контактний телефон: +380 (44) 490 5507.

Наглядова рада ПрАТ «КПМГ АУДИТ»