Повідомлення про проведення загальних зборів (30.04.2013)

Повідомлення про проведення загальних зборів

Таблиця 1

Таблиця 1

Вид загальних зборів чергові
Дата прийняття рішення про проведення загальних зборів 26.03.2013
Орган управління емітента, який прийняв рішення про проведення загальних зборів Наглядова рада
Дата проведення зборів 30.04.2013
Час проведення зборів з 9.00 до 10.00
Місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення загальних зборів Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 11, кабінет Голови Наглядової Ради №1
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 9.00
Час завершення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 10.00
Додаткова інформація про порядок реєстрації акціонерів (учасників) Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 30 квітня 2013 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.04.2013 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним Порядок денний загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):
  1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
  2. Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
  3. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
  4. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
  5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.
Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 42255 35718
Основні засоби 4729 4695
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси 69 91
Сумарна дебіторська заборгованість 3569 4512
Грошові кошти та їх еквіваленти 3020 1756
Нерозподілений прибуток 162 99
Власний капітал 320 257
Статутний капітал 148 148
Довгострокові зобов'язання  -  -
Поточні зобов'язання 41188 34711
Чистий прибуток (збиток) 63 (1346)
Середньорічна кількість акцій, шт. 1180 1180
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.  -  -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  -  -
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 238 215

 
До порядку денного зборів включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства так
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 11, кабінет Голови Наглядової Ради №1, в робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 11-00, а в день проведення – також у місці їх проведення.
Представник товариства, відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами (ПІБ, посада) Голова Наглядової ради пан  Флоріс Херман Леонард Шурінг
Контактні реквізити (телефон,
e-mail тощо)
(044) 4905507