Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 20.04.2017

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит»

Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових
Загальних Зборів ПРАТ “КПМГ АУДИТ”
Код ЄДРПОУ (31032100)

 

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КПМГ АУДИТ” (далі – «Товариство»)

 

Місцезнаходження товариства: 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, Україна

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КПМГ АУДИТ” (далі – «Товариство») цим повідомляє про те, що 20 квітня 2017 року о 10:00 годині відбудуться чергові (річні) Загальні Збори ПРАТ “КПМГ АУДИТ” за адресою місцезнаходження Товариства: 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, Україна, кабінет Директора Товариства.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

 

 1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових Загальних Зборів.
  Проект рішення:
  Обрати лічильну комісію у складі:
  пана Герасименка Романа Ігоровича – Голова лічильної комісії. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.
  Обрати Головою зборів – Голову Наглядової ради Товариства пана Олега Миколайовича Гощанського, секретарем зборів – пані Лебеденко Світлану Валеріївну.
 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
  Проект рішення:
  Затвердити Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
  Затвердити Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
  Затвердити Звіт та Висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.
 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
  Проект рішення:
  Затвердити річний звіт Товариства (у складі балансу, звіту аудитора та звіту про фінансові результати) за 2016 рік.
 4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Затвердження порядку виплати та розміру річних дивідендів Товариства за 2016 рік.
  Проект рішення:
  Спрямувати прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, на фінансування поточної діяльності Товариства, не виплачувати дивіденди акціонерам.
 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
  Проект рішення:
  Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства, а саме: Гощанського Олега Миколайовича (Голова Наглядової ради);
 6. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
  Проект рішення:
  1. Обрати терміном на три роки члена Наглядової ради Товариства пана Олега Миколайовича Гощанського
  2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, в редакції, що додається:
  - Предмет договору: надання послуг з виконання повноважень, функцій і обов'язків члена Наглядової ради Товариства, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства;
  - Ціна: договір є безоплатним;
  - Строк дії – три роки, Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства.
  3. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, директора Товариства Цимбала Андрія Валентиновича.
 7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом наступного календарного року від дати проведення Зборів у зв’язку з участю в закупівлях (тендерах), предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких правочинів становить 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень, з одночасним наданням повноважень Наглядовій Раді щодо погодження кожного такого правочину окремо.
  Проект рішення:
  Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом наступного календарного року від дати проведення Зборів у зв’язку з участю в закупівлях (тендерах), предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартість таких правочинів становить 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень, з одночасним наданням повноважень Наглядовій Раді щодо погодження кожного такого правочину окремо.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 20 квітня 2017 року з 9.30 до 10.00 за адресою проведення зборів: 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська,01010, м. Київ, Україна, кабінет директора Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах встановлюється станом на 24 годину 00 хвилин 16 квітня 2017 року, відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Представнику юридичної особи-акціонера, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та/або документ, що підтверджує його повноваження брати участь у Зборах.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена за адресою веб-сайту Товариства: https://home.kpmg/ua/uk/home.html

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, Україна, кабінет директора Товариства, в робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 11-00, а в день проведення – також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Цимбал Андрій Валентинович. Телефон для довідок: (044) 4905507.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

 

Найменування показника Період
Звітний
2016
Попередній
2015
Усього активів 82 121 42 990
Основні засоби 13 779 15 576
Довгострокові фінансові
інвестиції
-- --
Запаси 11 672 15 055
Сумарна дебіторська
заборгованість
19 162 16 874
Грошові кошти та їх
еквіваленти
30 521 17 457
Нерозподілений прибуток 25 149 8 018
Власний капітал 25 319 8 188
Статутний капітал 148 148
Довгострокові
зобов'язання
  --
Поточні зобов'язання   --
Чистий прибуток
(збиток)
17 191 7 464
Середньорічна кількість акцій
(шт.)
1180 1180
Кількість власних акцій,
викуплених протягом періоду (шт.)
-- --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
-- --
Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб)
244 210

Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

 

 

Голова Наглядової Ради Товариства                                                                                     __________
Олег Миколайович Гощанський

 

15 055