Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 29.04.2016

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит»

Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових
Загальних Зборів ПРАТ “КПМГ АУДИТ”
Код ЄДРПОУ (31032100)

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КПМГ АУДИТ” (далі – «Товариство»)

Місцезнаходження товариства: 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, Україна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КПМГ АУДИТ” (далі – «Товариство») цим повідомляє про те, що 29 квітня 2016 року о 10:00 відбудуться чергові Загальні Збори ПРАТ “КПМГ АУДИТ” за адресою місцезнаходження Товариства: 17-й поверх, кабінет Директора Товариства, буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, Україна.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):

  1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових Загальних Зборів.
  2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
  3. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
  4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік. Затвердження порядку виплати та розміру річних дивідендів Товариства за 2015 рік.
  5. Внесення змін до статуту Товариства.
  6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
  7. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
  8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
  9. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 29 квітня 2016 року з 9.30 до 10.00 за адресою проведення зборів: 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська,01010, м. Київ, Україна, кабінет директора Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах встановлюється станом на 24 годину 00 хвилин 25 квітня 2016 року, відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Представнику юридичної особи-акціонера, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та/або документ, що підтверджує його повноваження брати участь у Зборах.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 17-й поверх, кабінет директора Товариства, буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, в робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 13-00, а в день проведення – також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Цимбал Андрій Валентинович. Телефон для довідок: (044) 4905507.

Найменування показника Період
Звітний
2015
Попередній
2014
Усього активів 42 990 31 812
Основні засоби 15 576 4 199
Довгострокові фінансові
інвестиції
-- --
Запаси 15 055 6 543
Сумарна дебіторська
заборгованість
16 874 24 338
Грошові кошти та їх
еквіваленти
17 457 4 178
Нерозподілений прибуток 8 018 713
Власний капітал 8 188 871
Статутний капітал 148 148
Довгострокові
зобов'язання
-- --
Поточні зобов'язання -- --
Чистий прибуток
(збиток)
7 464 143
Середньорічна кількість акцій
(шт.)
1180 1180
Кількість власних акцій,
викуплених протягом періоду (шт.)
-- --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
-- --
Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб)
210 184

Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Наглядової Ради                                                                                         __________
Гощанський О.М.