Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 ...

Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"

Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КПМГ АУДИТ”,
01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 11,
Код ЄДРПОУ 31032100

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 06 травня 2014 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://www.kpmg.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ – АУДИТ», 30687076

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) 

  Найменування показника                                                                           Період

                                                                                                                            звітний            попередній

Усього активів                                                                                                  125                         320
  Основні засоби (за залишковою вартістю)                                               4336                       4729
  Довгострокові фінансові інвестиції                                                               -                                 -
  Запаси                                                                                                                 4649                      25823
  Сумарна дебіторська заборгованість                                                        743                         455
  Грошові кошти та їх еквіваленти                                                                   13346                    3386
  Власний капітал                                                                                                620                         320
  Статутний капітал                                                                                             148                         148
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                      462                         162
  Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                             1162                       747
  Поточні зобов'язання і забезпечення                                                         30030                    41 188
  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)                              254,23729             53,38983
  Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)   254,23729             53,38983
  Середньорічна кількість простих акцій (шт.)                                             1180                       1180
  Цінні папери власних випусків,         загальна номінальна вартість     -                                 -
  викуплені протягом звітного              у відсотках від                                    -                                 -
  періоду                                                     статутного капіталу

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп                                                 -                                 -
цінних паперів власних випусків протягом періоду