Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 ...

Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"

Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

31032100

1.4. Місцезнаходження емітента

Київська, Шевченкiвський, 01001, м. Київ, вул. Михайлiвська, 11

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0444905507 0444905507

1.6. Електронна поштова адреса емітента

at46@atrep.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2011

2.2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень цiннi папери

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.kpmg.ua в мережі Інтернет

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

б) інформація про державну реєстрацію емітента

в) банки, що обслуговують емітента

г) основні види діяльності

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

е) інформація про рейтингове агентство

є) інформація про органи управління емітента

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

6. Інформація про загальні збори акціонерів

7. Інформація про дивіденди

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

б) інформація про облігації емітент

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

в) інформація про зобов'язання емітента

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

27. Аудиторський висновок

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

Лiцензiй або дозволiв на окремi види дiяльностi Товариство не має. До будь-яких об'єднань пiдприємств Емiтент не входить. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, тому що товариство згiдно до чинного законодавства не належить до категорiї емiтентiв, якi потребують рейтингової оцiнки. Акцiї власної емiсiї протягом звiтного перiоду Емiтентом не викупалися i не продавалися. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - Гарантiї третьої особи за випусками боргових цiнних паперiв не надавались; Рiчна звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ вiдсутня. Промiжна фiнансова звiтнiсть не складалася. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi були Положення (Стандарти ) бухгалтерського облiку в Українi. Iпотечними облiгацiями, ФОН, емiтент в звiтномому не користувався. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй в звязку з тим що цiльовi облiгацiї на пiдприємствi вiдсутнi.

Повну версію звіту Ви можете знайти у файлі: