Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

29.04.2016

29.04.2016

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"
2. Код за ЄДРПОУ  31032100 
3. Місцезнаходження  01010, м.Київ, вул.Московська, 32/2
4. Міжміський код, телефон та факс  + 380 44 490 5507 + 380 44 490 5508 
5. Електронна поштова адреса  slebedenko@kpmg.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,яка додатково
використовуєтьсяемітентом для розкриття інформації 
www.kpmg.ua 
7. Вид особливої інформації  Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КПМГ АУДИТ» 29.04.2016 р. (протокол №24) прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства - Заступника Голови Наглядової ради Попова Сергiя Вiкторовича (паспортнi данi СН 056211, виданий 12.12.1995 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Прийнято рiшення припинити повноваження у звязку iз закiнченням строку повноважень та переобранням на новий строк на пiдставах, передбачених Статутом Товариства. Попов С.В. перебував на посадi впродовж останнiх трьох рокiв.

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КПМГ АУДИТ» 29.04.2016 р. (протокол №24) прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Хоружої Наталiї Григорiвни (паспортнi данi СО 881542, виданий 06.12.2001 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Прийнято рiшення припинити повноваження у звязку iз закiнченням строку повноважень та переобранням на новий строк на пiдставах, передбачених Статутом Товариства. Хоружа Н.Г. перебувала на посадi впродовж останнiх трьох рокiв.

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КПМГ АУДИТ» 29.04.2016 р. (протокол №24) прийнято рiшення припинити повноваження Ревiзора Товариства Шекери Вiктора Миколайовича (паспортнi данi СН 136606, виданий 06.06.1996 Харкiвський РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Прийнято рiшення припинити повноваження у звязку iз закiнченням строку повноважень та переобранням на новий строк на пiдставах, передбачених Статутом Товариства. Шекера В.М. перебував на посадi впродовж останнiх восьми рокiв.

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КПМГ АУДИТ» 29.04.2016 р. (протокол №24) прийнято рiшення обрати строком на три роки Члена Наглядової ради Товариства Попова Сергiя Вiкторовича (паспортi данi СН 056211, виданий 12.12.1995 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Протоколом Наглядової ради №37 вiд 29 квiтня 2016 р. Попова С.В. призначено Заступником Голови Наглядової ради. Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:

  • З 24.02.2009 року по теперiшнiй час - директор ТОВ "КПМГ-Україна".

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КПМГ АУДИТ» 29.04.2016 р. (протокол №24) прийнято рiшення обрати строком на три роки Члена Наглядової ради Товариства Хоружу Наталiю Григорiвну (паспортнi данi СО 881542, виданий 06.12.2001 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:

  • 01.10.2007-27.05.2014 - начальник вiддiлу з надання послуг iз супроводження корпоративних - транзакцiй ТОВ "КПМГ-Україна";
  • 28.05.2014-09.03.2015 - директор вiддiлу супроводження корпоративних угод та реструктуризацiї ТОВ "КПМГ-Україна";
  • З 10.03.2015 по теперiшнiй час - директор вiддiлу iнвестицiй i ринкiв капiталу ТОВ "КПМГ-Україна".

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КПМГ АУДИТ» 29.04.2016 р. (протокол №24) прийнято рiшення обрати строком на три роки Ревiзора Товариства Шекеру Вiктора Миколайовича (паспортнi данi СН 136606, виданий 06.06.1996 Харкiвський РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:

  • З 01.11.2010 по теперiшнiй час - старший керiвник групи податкового вiддiлу ТОВ "КПМГ-Україна".

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Директор

Цимбал Андрiй Валентинович