Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація емітента

Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 01010, м.Київ, вул.Московська, б. 32/2, 17-й поверх
4. Код за ЄДРПОУ 31032100
5. Міжміський код та телефон, факс +380 44 490 5507, +380 44 490 5508
6. Електронна поштова адреса info@kpmg.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2018
2. Повідомлення опубліковано у  
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
1 2 3 4 5
19.04.2018
обрано
Член Наглядової ради
Мусатов Дмитро Володимирович
МЕ 183000
04.11.2002 Оболонським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

Зміст інформації:

Черговими Загальними Зборами Приватного акцiонерного товариства "КПМГ Аудит" (Протокол №26 вiд 19.04.2018 р.) прийнято рiшення обрати термiном на три роки члена Наглядової ради Товариства пана Дмитра Володимировича Мусатова (паспорт серiї МЕ 183000, виданий 04.10.2002 р. Оболонським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi). Обрання нового члена Наглядової ради здiйснено у зв’язку з припиненням повноважень попереднього члена Наглядової ради за власним бажанням, вiдповiдно до Статуту, а нового члена не було обрано.

Член Наглядової Ради запропонований Акцiонером 2 – Пархоменко Ганною Валерiївною, яка володiє понад 39% голосуючих акцiй Товариства.

Iнформацiя про Акцiонера 2 - Пархоменко Ганна Валерiївна, Iдентифiкацiйний код: 2726108945. Паспорт СН 506176, виданий 10 червня 1997 року Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києвi яка мешкає за адресою: м. Київ, вул. Виборзька 49, кв. 56. Вiдсоток акцiй, що належать Акцiонеру 2: 46.02.

Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займала наступнi посади:

2013-2015 рр. – Старший менеджер вiддiлу корпоративних угод АО КПМГ;

2015-2017 рр. – Керiвник вiддiлу корпоративних угод АО КПМГ;

З 28.08.2017 р по сьогоднi – Заступник директора вiддiлу iнвестицiй i ринкiв капiталу ТОВ «КПМГ-Україна».