Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація емітента

Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 01010, м.Київ, вул.Московська, б. 32/2, 17-й поверх
4. Код за ЄДРПОУ 31032100
5. Міжміський код та телефон, факс +380 44 490 5507, +380 44 490 5508
6. Електронна поштова адреса info@kpmg.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2018
2. Повідомлення опубліковано у  
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична
сукупність вартості правочинів (тис. грн)
Вартість
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 19.04.2018 500000 90499 552.49

Зміст інформації:

Черговими Загальними Зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "КПМГ Аудит" (Протокол №26 вiд 19.04.2018 р.) прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом наступного календарного року вiд дати проведення Зборiв у зв’язку з участю в закупiвлях (тендерах), предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартiсть таких правочинiв становить 500 000 000,00 (п’ятсот мiльйонiв) гривень, з одночасним наданням повноважень Наглядовiй Радi обов’язкового погодження кожного такого правочину окремо.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвались (особисто або через представника) для участi у Загальних зборах, становить 1180 голосiв, що складає 100% (сто вiдсоткiв) вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували ЗА – 1180 голосiв – 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували ПРОТИ – 0;

УТРИМАЛОСЬ – 0.