Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація емітента

Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 01010, м.Київ, вул.Московська, б. 32/2, 17-й поверх
4. Код за ЄДРПОУ 31032100
5. Міжміський код та телефон, факс + 380 44 490 5507, + 380 44 490 5508
6. Електронна поштова адреса slebedenko@kpmg.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.08.2017
2. Повідомлення опубліковано у в виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 148 від 08.08.2017.
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет

Зміст інформації:

02.08.2017 повноваження члена Наглядової ради Товариства Хоружої Наталiї Григорiвни (паспортнi данi СО 881542, виданий 06.12.2001 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) припинено за власним бажанням особи на пiдставi письмого повiдомлення про це Товариства, здiйсненого у встановленi Статутом Товариства порядку та строки.

Повноваження посадової особи припиняються без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння Товариства.

Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Хоружа Н.Г. перебувала на посадi впродовж останнiх чотирьох рокiв восьми мiсяцiв.

Замiсть Хоружої Н.Г., повноваження якої припинено, iншої особи на посаду члена Наглядової ради на даний момент не обрано.