Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Про виникнення особливої інформації емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ емітента

31032100

4. Місцезнаходження

м. Київ, Печерський район, 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, 17-й поверх

5. Міжміський код, телефон та факс

0444905507 0444905508

6. Електронна поштова адреса

info@kpmg.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2017

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 78 від 25.04.2017

3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.kpmg.ua в мережі Інтернет

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність
вартості правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
Співвідношення граничної
сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 20.04.2017 500000 82121 608.86
Зміст інформації:

Черговими Загальними Зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства (Протокол №25 вiд 20.04.2016) прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом наступного календарного року вiд дати проведення Зборiв у зв’язку з участю в закупiвлях (тендерах), предметом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартiсть таких правочинiв становить 500 000 000,00 (п’ятсот мiльйонiв) гривень, з одночасним наданням повноважень Наглядовiй Радi обов’язкового погодження кожного такого правочину окремо.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвались (особисто або через представника) для участi у Загальних зборах, становить 1180 голосiв, що складає 100% (сто вiдсоткiв) вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували ЗА – 1180 голосiв – 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували ПРОТИ – 0;
УТРИМАЛОСЬ – 0.