Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Про виникнення особливої інформації емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ емітента

31032100

4. Місцезнаходження

м. Київ, Печерський район, 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, 17-й поверх

5. Міжміський код, телефон та факс

0444905507 0444905508

6. Електронна поштова адреса

info@kpmg.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2017

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 78 від 25.04.2017

3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.kpmg.ua в мережі Інтернет

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової Ради Олег Миколайович Гощанський СО 032200
24.12.1998 Ватутiнський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Зміст інформації:

Черговими Загальними Зборами Приватного акцiонерного товариства "КПМГ Аудит" (Протокол № 25 вiд 20 квiтня 2017 року) прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства, а саме: Гощанського Олега Миколайовича (Голова Наглядової Ради), паспорт СО 03200, виданий 24.12.1998 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi, який здiйснював свою дiяльнiсть протягом останнiх 3 рокiв.

Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє (розмiр
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.), непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.

Прийнято рiшення припинити повноваження у звязку iз закiнченням строку повноважень на пiдставах, передбачених Статутом Товариства.

20.04.2017 обрано Член Наглядової Ради Олег Миколайович Гощанський СО 032200
24.12.1998 Ватутiнський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Зміст інформації:

Черговими Загальними Зборами Приватного акцiонерного товариства "КПМГ Аудит" (Протокол №25 вiд 20.04.2017) прийнято рiшення обрати термiном на три роки члена Наглядової ради Товариства пана Олега Миколайовича Гощанського (паспорт серiї СО 032200, виданий 24.12.1998 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в мiста Києвi).
Член Наглядової Ради запропонований Акцiонером 1 - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "КПМГ-Україна" в особi Генерального директора Цимбала Андрiя Валентиновича.

Iнформацiя про Акцiонера 1 - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КПМГ-Україна":
Код ЄДРПОУ: 21534148
Мiсцезнаходження: 01010, УКРАЇНА, МIСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, 17-Й ПОВЕРХ, БУДИНОК 32/2
Вiдсоток акцiй, що належать Акцiонеру 1: 30.00

Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займала наступнi посади:
2008-2012 рр. - ПАРТНЕР (Head of Audit KPMG CIS),
З 2013 року керуючий партнер KPMG CIS
з 28.02.2014 по 20.04.2017 - Голова Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства "КПМГ Аудит".

20.04.2017 обрано Голова Наглядової Ради Олег Миколайович Гощанський СО 032200
24.12.1998 Ватутiнський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Зміст інформації:

Наглядовою Радою Приватного акцiонерного товариства "КПМГ Аудит" (Протокол №41 вiд 20.04.2017) прийнято рiшення обрати термiном на три роки Головою Наглядової ради Товариства пана Олега Миколайовича Гощанського (паспорт серiї СО 032200, виданий 24.12.1998 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в мiста Києвi).
Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займала наступнi посади:
2008-2012 рр. - ПАРТНЕР (Head of Audit KPMG CIS),
З 2013 року керуючий партнер KPMG CIS
з 28.02.2014 по 20.04.2017 - Голова Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства "КПМГ Аудит".