KPMG, Covid-19’un benzeri görülmemiş etkileri ışığında, şirketlerin raporlarını yeni normlara göre yeniden şekillendirmelerini sağlamak için bir Sürdürülebilirlik Raporlama Çerçevesi geliştirdi. Bu çerçeve kapsamında, pandemi sürecinde edinilen kurumsal deneyim ve yönetim yaklaşımı 4 aşamaya ayrılabilir: Etkilenme, Etki Hafifletme, Toparlanma ve Süreklilik

Sürdürülebilirlik Raporlama Çerçevesi, bir şirketin mevcut kurumsal raporlama yaklaşımından Covid-19 uyumlu bir raporlama yaklaşımına geçişini, paydaş gereksinim ve beklentilerindeki değişime cevap vermesini sağlayabilir. Bu 4 aşama aşağıdaki rapor bölümlerinde açıklanmıştır. Buna ek olarak, Raporlama Çerçevesi, Şirketin mevcut raporlama yapısı için GRI Standartları ve BM Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları gibi Covid-19 etkilerinin yeniden değerlendirilmesini kolaylaştıran göstergeler içerir.

 

Aksiyon

Etkilenme

Etki Hafifletme

Toparlanma

Süreklilik

Pandemi oluşumu

Şirketlerin, pandeminin etkileriyle karşı karşıya kaldıkları dönem

Şirketlerin, pandemi ile başa çıkarken, eğriyi düzleştirmeye aktif olarak katkıda bulun-duğu zaman dilimi

Dünyanın, pandemiyi, şirketlerin ise faali-yetlerini sürdürmeyi yönetmeye çalıştığı dönem

Covid-19 sonrası, şirketlerin  merkezlerindeki riskleri panoramik bakış açısı ile gözden geçirdikleri ve daha esnek olmalarını sağlayacak aksiyonları hayata geçirdikleri dönem

1.Aşama: Etkilenme

Bu aşamada, pandeminin temel iş süreçleri üzerindeki etkisini anlamak ve açıkça anlatmak önemlidir. Bir şirket pandeminin tanımlanmış etkilerine cevap verme mekanizmalarını, yönetim yaklaşımlarını ve aldıkları aksiyonları açıklamalıdır.

Aşağıdaki tablo, KPMG’nin 1. aşama için ele aldığı örnek KPI’ları gösteren Covid-19 sonrası dönem için Sürdürülebilirlik Raporlaması Çerçevesi’nden bir alıntıdır.

 

Sosyal

Çevresel

Ekonomik ve Yönetişim

KPI 1: Çalışan sağlığının ve destek sistemlerinin izlenmesi

KPI 1: Yeni bir tehlikeli biyolojik atık akışı oluşturulması için hızlı müdahale stratejisinin uygulanması

KPI 1: İş Sürekliliği Planlamasının (BCP) pandemik gelişmelere uyumlu hale getirilmesi

KPI 2: Faaliyet gösterilen bölge(ler)deki topluma destek sağlanması

KPI 2: Kaynakların korunması ve  emisyon azaltım fırsatlarının izlenmesi

KPI 2: Tedarik zinciri etki  değerlendirmesi ve yönetimi

2.Aşama: Etki Hafifletme

Şirketler, pandemi sırasında ve sonrasında yardım önlemlerine katkıda bulunmada kilit bir role sahiptir. Şirketler, iç ve dış paydaş grupları ile sağlık, ekonomik güvenlik ve kamu faydasına sunulan yardım tedbirlerinin iletişimini yapmalıdır. Bu aşama şirketlere operasyonel kapsamlarının ötesinde bir sosyal fayda yaratma fırsatı verir.

Aşağıdaki tablo, KPMG’nin 2. aşama için ele aldığı örnek KPI’ları gösteren Covid-19 sonrası dönem için Sürdürülebilirlik Raporlaması Çerçevesi’nden bir alıntıdır.

Sosyal

Çevresel

Ekonomik ve Yönetişim

KPI 1: Çalışan refahı ve güvenlik uygu-lamalarındaki değişiklikler

KPI 1: Yardım ve kurtarma önlemlerinin beraberinde getirdiği çevresel risklerin ve etkilerin değerlendirilmesi

KPI 1: Temel yetkinlikleri dağıtarak yeni gelir akışlarını keşfetmek için iş birliği yapmak - ör. İş gücü paylaşımı

KPI 2: İstihdam garantileri ve geçim güvenliği

KPI 2: Yardım önlemlerinin çevresel sürdürülebilirliği

KPI 2: Sosyal fayda için temel iş ye-terliliklerinden yararlanmak - ör. Artan sağlık ürünleri ve hizmetleri talebini karşılamak için temel mal ve hizmet üretiminin artması

3.Aşama: Toparlanma

Paydaşlar, şirketlerin işe geri dönüş planlarını, faaliyetlerini sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde sürdürme stratejilerini yakından değerlendirmektedir. Bu konuda kararlı ve kıvrak bir yaklaşım sergilemek, güveni güçlendirmek ve iyi niyet oluşturmak için zorunludur.

Aşağıdaki tablo, KPMG’nin 3. Aşama için ele aldığı örnek KPI’ları gösteren Covid-19 sonrası dönem için Sürdürülebilirlik Raporlaması Çerçevesi’nden bir alıntıdır.

Sosyal

Çevresel

Ekonomik ve Yönetişim

KPI 1: Sağlık ve Güvenlik sistemlerinin yeniden tasarımı

KPI 1: Sürdürülebilir odaklı inisiyatiflerin geliştirilmesi, ör. kaynakların korunması ve sera gazı emisyonlarının azaltılması

KPI 1: Ana iş kollarının değişen yasal gerekliliklere uyumlandırılması

KPI 2: Bilişim Teknolojileri altyapısı da dahil olmak üzere yeni çalışma yaklaşımını desteklemek için altyapı iyileştirmelerinin yapılması

KPI 2: Operasyonların yeniden başlatıl-ması sırasında çevresel uyum ve kazara oluşan emisyonların önlenmesi

KPI 2: Tedarik zincirinin iyileşmesine odaklanan girişimlerin geliştirilmesi

4.Aşama: Süreklilik

Pandeminin riskleri çoğaltan birçok tehditten sadece biri olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Şirketler; uzun süreli iş sürdürülebilirliğinin kanıtı olarak, uzun vadeli risk yönetimi ve stratejilerinin iletişimini kurmaya hazır olmalıdır.

Aşağıdaki tablo, KPMG’nin 4. Aşama için ele aldığı örnek KPI’ları gösteren Covid-19 sonrası dönem için Sürdürülebilirlik Raporlaması Çerçevesi’nden bir alıntıdır.

Sosyal

Çevresel

Ekonomik ve Yönetişim

KPI 1: Paydaş ilişkileri yönetiminin yoğunlaştırılması

KPI 1: Mümkün olan en kısa sürede net sıfıra ve ötesine ulaşma isteği

KPI 1: Covid-19 çıkarımlarının kuruluşun kilit yönetişim mekanizmalarına entegre edilmesi

KPI 2: Kilit tedarikçilerin yeni Covid-19 salgınlarına hazırlıklarını durumlarını özenle değerlendirmek

KPI 2: Covid-19 salgını ile başa çıkmak için kullanımında artış gözlenebilecek, doğada yok olmayan ve tek kullanımlık malzemelere olan bağımlılığı en aza indirmek için proaktif eylemler almak

KPI 2: Tedarik zinciri sözleşmelerinin iyileştirilmesi

Sürdürülebilirlik Tablosu

Covid-19 krizi sırasında ve sonrasında Sürdürülebilirlik Raporlamasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, raporlanan bilgilerin güvenilirliğini sağlamaktır. Paydaşlara; göstermelik olmayan, şeffaf, dengeli ve önemli eksiklikler içermeyen (tam) bilgi verilmelidir. Koşullar değiştikçe, paydaşların ilgi alanları da buna paralel olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu değişime ayak uydurabilen şirketlerin, kilit paydaşların güvenini yeniden inşa etmeyi ve korumayı başarabilmeleri, böylece işlerin iyi yönde gelişmesini sağlamaları mümkündür.

Bize ulaşın