มาตรการภาษีของมาเลเซีย ปี 2563

Thailand Tax Updates - 27 November 2019

มาตรการภาษีของมาเลเซีย ปี 2563

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มาเลเซียได้มีการประกาศข้อเสนองบประมาณของปี 2563 ซึ่งมีอยู่หลายรายการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางด้านภาษี เช่น

  • การปรับเปลี่ยนอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแผนปี 2563 มาเลเซียจะปรับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในมาเลเซีย โดยเพิ่มขั้นอัตราสูงสุดจากเดิมในปัจจุบัน อัตราสูงสุดอยู่ที่ ร้อยละ 28  สำหรับเงินได้สุทธิที่สูงกว่า หนึ่งล้านเหรียญริงกิต (ประมาณ 7 ล้านบาทไทย)  เป็นอัตราร้อยละ 28 สำหรับเงินได้สุทธิที่สูงกว่าหนึ่งล้านเหรียญริงกิต แต่ไม่เกิน สองล้านเหรียญริงกิต  และ อัตราร้อยละ 30 สำหรับเงินได้สุทธิที่สูงกว่าสองล้านเหรียญริงกิต เท่ากับว่าอัตราภาษีเงินไดhบุคคลธรรมดาขั้นสูงสุดของมาเลเซียจะเป็น ร้อยละ 30  ในปี 2563 เป็นต้นไป สำหรับบุคลลธรรมดาที่ไม่ใช่ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในมาเลเซียจะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่อัตราคงที่คือร้อยละ 30
  • ในขณะที่อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของมาเลเซียยังคงเดิมคือ ร้อยละ 24   ส่วนกิจการขนาดเล็กและกลางจะได้รับการลดอัตราภาษีคงเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่อัตราร้อยละ 17 สำหรับรายได้สุทธิที่ต้องที่เสียภาษีไม่เกิน 600,000 ริงกิต ในส่วนรายได้สุทธิที่เกิน 600,000 ริงกิต อัตราภาษีที่ต้องชำระคือ ร้อยละ 24  ซึ่งในเรื่องของอัตราภาษีไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในปี 2563 คือนิยามของกิจการขนาดเล็กและกลาง  กล่าวคือ เดิมความหมายกิจการขนาดเล็กและกลางหมายถึง กิจการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน สองล้านห้าแสนริงกิต เท่านั้น  ภายใต้แผนปี 2563 จะมีเงื่อนไขเพิ่มมาอีกหนึ่งข้อ กล่าวคือ นอกจากกิจการขนาดเล็กและกลางหมายถึงกิจการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน สองล้านห้าแสนริงกิตแล้ว กิจการดังกล่าวจะต้องมีรายได้จากการขายต่อปีไม่เกิน 50 ล้านริงกิต  ดังนั้น หากผู้ลงทุนไทยดำเนินกิจการในมาเลเซียโดยเป็นกิจการขนาดเล็กและกลางตามนิยามเดิมจะมีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นหากรายได้จากการขายต่อปีของกิจการมากกว่า 50 ล้านริงกิตในปี 2563 เป็นต้นไป
  • มาตรการภาษีที่เกี่ยวกับการลดหรือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 50 ของอัตราปกติสำหรับกิจการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศที่ได้รับอนุมัติ และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 100 เป็นเวลา 10 ปี สำหรับรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property)  เช่น สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์  ที่มาจากกิจกรรมที่ตรงตามคุณสมบัติและมาจากการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาในมาเลเซีย
  • นอกจากนี้ยังมีมาตรการเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับการหักรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  เช่น ให้หักรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน  (capital investment) ร้อยละ 100 สำหรับทรัพย์สินที่เป็น “small value assets”  คือทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่เกิน สองพันริงกิต  แต่จำนวนทั้งสิ้นต้องไม่เกิน สองหมื่น ริงกิตต่อปี
  • กรณีขยายอายุมาตรการส่งเสริมเรื่องการใช้เครื่องมืออัตโนมัติ  (automation equipment)  โดยการให้หักค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่งคือร้อยละ 100

กรณีดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรการทางภาษีบางส่วนที่สำคัญ  นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการประเภทต่างๆ เช่น มีการขยายอายุมาตรการส่งเสริมทางภาษีสำหรับกิจการที่เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  (REITs)  การขยายอายุมาตรการส่งเสริมทางภาษีให้แก่กิจการพลังงานทดแทน  (renewable energy)  และมาตรการส่งเสริมทางภาษีเพื่อกิจการท่องเที่ยว  (tourism) เป็นต้น   ที่ผู้ลงทุนไทยอาจพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อวางแผนสำหรับ ปี 2563

Connect with us