Za posledné roky sa práca na diaľku stala neoddeliteľnou súčasťou pracovného sveta. Možnosť pracovať odkiaľkoľvek zmenila spôsob, akým pracujeme, odstránila geografické obmedzenia a zmenila tradičný kancelársky model. 

Za rozšírenie tohto trendu môže pandémia, počas ktorej si zamestnanci zvykli na istú flexibilitu na pracovisku. Mnohé firmy preto vychádzajú zamestnancom v ústrety pri ich požiadavkách o možnosti vykonávať prácu mimo ich bežného pracoviska. Takýto benefit sa už stal dôležitým faktorom pri rozhodovaní zamestnancov, či je pre nich spoločnosť stále atraktívnym zamestnávateľom. Vyplýva to z prieskumu KPMG, ktorého sa zúčastnilo 580 predstaviteľov firiem z 52 krajín.

Mnohé firmy zavádzajú pravidlá práce na diaľku

Z údajov prieskumu vyplýva, že takmer 90 % opýtaných spoločností naprieč rôznymi sektormi umožňuje zamestnancom flexibilitu na pracovisku. Firmy sa k práci na diaľku stavajú už viac systematicky. V súčasnosti už takmer polovica respondentov zaviedla vo firme pravidlá a normy práce na diaľku a približne štvrtina ich plánuje zaviesť.

Hlavnou hnacou silou je najmä snaha udržať svojich zamestnancov, či prilákať nové talenty. Až 73 % respondentov uvádza, že pociťujú od svojich zamestnancov dopyt po zvýšenej flexibilite. V odvetviach, ktoré čelia nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na trhu, je preto trend umožniť prácu z miesta, ktoré si vyberie zamestnanec, najsilnejší.

telework

Práca zo zahraničia je menej bežná

Práca na diaľku je však stále viac bežná v rámci domovskej krajiny, ako zo zahraničia. Pokiaľ ide o cezhraničnú prácu, najbežnejšie prebieha na základe krátkodobých dohôd, pričom viac ako polovica firiem zvažuje alebo má zavedenú možnosť práce zo zahraničia v trvaní do 90 dní ročne. Približne 20 % firiem uvažuje aj o zamestnávaní ľudí žijúcich v zahraničí alebo sprostredkovanie virtuálnych úloh. Dlhodobejšie medzinárodné dohody o práci na diaľku v trvaní viac ako 90 dní sú naďalej najmenej rozšírené.

Aké sú prekážky?

Väčšina spoločností (82 %) považuje dodržiavanie daňových a právnych predpisov za najväčší problém pri zavádzaní práce na diaľku z inej krajiny. Za druhú najväčšiu prekážku firmy považujú riziko vytvorenia stálej prevádzkarne v cudzej krajine, a teda dodatočné daňové a právne povinnosti. 

Teleworking - ake su hlavne vyzvy

Okrem výziev súvisiacich s dodržiavaním predpisov respondenti najčastejšie spomínali aj výzvy súvisiace so samotnou implementáciou a správou práce na diaľku. Patrí medzi ne zavedenie spoľahlivých procesov a riadenia tohto typu práce, zaznamenávanie dní strávených v zahraničí či zabezpečenie jasnej komunikácie o bezpečnostných opatreniach a zásadách.

Potrebná je medzinárodná spolupráca

Za posledné tri roky dosiahli regulačné orgány a úrady pokrok pri zvyšovaní transparentnosti a uľahčovaní práce zo zahraničia. Príkladom je zavedenie medzinárodných víz pre prácu na diaľku, ako aj iniciatívy EÚ na vytvorenie jednotných pravidiel v členských štátoch pre cezhraničných pracovníkov. Riešenie výziev spojených so zamestnávaním ľudí žijúcich v zahraničí si však bude vyžadovať ďalšiu spoluprácu miestnych aj medzinárodných regulačných orgánov.

Budúcnosť cezhraničnej práce

  • Práca na diaľku bude čoraz dôležitejšia pre stratégie spoločnosti čo sa týka náboru a riadenia ľudských zdrojov. Vzhľadom na to, že sa očakáva pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov vo firmách na celom svete, cezhraničná práca by predstavovala aspoň čiastočné riešenie tohto problému.
  • Cezhraničná práca na diaľku sa stane bežnou v niektorých trhoch a odvetviach. Tento trend už pozorujeme v rámci sektora Fintech, ktorý neustále hľadá spôsoby, ako zamestnancom ponúknuť čoraz vyššiu úroveň flexibility.
  • Spoločnosti budú priebežne prispôsobovať svoje programy podľa najnovších zisteniach o dlhodobom vplyve práce na diaľku. Doterajšie údaje sú do značnej miery ovplyvnené skúsenosťami počas celosvetovej pandémie, v nadchádzajúcom období sa zistenia budú upresňovať.
  • Regulačné prostredie naďalej predstavuje hlavnú výzvu pre jednotné prijatie cezhraničnej práce na diaľku. Medzinárodné orgány ako EÚ a OECD iniciovali úsilie na harmonizáciu predpisov pre cezhraničnú prácu na diaľku, avšak harmonizácia a zmena legislatívy napreduje pomalšie ako vývoj na trhu práce.

O prieskume

Prieskum sa uskutočnil v rámci celosvetového webcastu KPMG: "Práca na diaľku: Uplynuli tri roky". Prieskumu sa zúčastnilo sa viac ako 580 predstaviteľov firiem z 52 krajín. Medzi účastníkmi boli členovia správnych rád, manažéri a odborníci z oblasti globálnej mobility, ľudských zdrojov, daní, a pracovného práva z firiem podnikajúcich v rôznych oblastiach.