Väčšina filantropov (71 %) považuje „merateľné výsledky“ ich aktivít za kľúčový faktor pri rozhodovaní akú organizáciu podporiť pričom 64 % uviedlo, že práve číselné vyhodnocovanie ich dobročinnej práce je v súčasnosti najväčšou výzvou. Tieto zistenia vyplynuli z globálnej štúdie KPMG o filantropii – Disruptive philanthropists, ktorá obsahuje výsledky prieskumu a rozhovory s poprednými filantropmi na celom svete.

Globálny prístup k filantropii sa mení. Tradičné poskytovanie financií na dobročinné účely už nestačí a moderní filantropi hľadajú inovatívne spôsoby, ako pomôcť a ako maximalizovať výsledky ich úsilia.

Túžba nájsť správny projekt a prístup

Podľa prieskumu KPMG z roku 2021 je pre takmer tri štvrtiny (71 %) filantropov merateľnosť prvé kritérium pri výbere organizácie, ktorú podporia. Viac ako polovici záleží na správnom vedení a riadení (58 %) a inovatívnych prístupoch (42 %). Práve tieto faktory silno ovplyvňujú rozhodovanie tých, ktorí po úspešnej kariére venujú prostriedky a čas na dobročinné účely.

„Filantropi si veľmi dobre uvedomujú spoločenské ťažkosti vo svete a vo svojom okolí. Svoje bohatstvo chcú sústreďovať tam, kde vidia najväčší zmysel. Čoraz viac berú do úvahy aj analýzy či údaje a využívajú svoje osobné siete a zručnosti, aby mohli byť súčasťou pozitívnych zmien tam, kde budú najviac užitoční,“ objasnil Kenneth Ryan, vedúci partner KPMG na Slovensku.

Získavanie vhodných metrík a údajov o vplyve dobročinných aktivít považuje až 64 % filantropov za najväčšiu výzvu. Technologický pokrok v zbere údajov by však mohol už v blízkej budúcnosti umožniť efektívnejšie hodnotenie ich výsledkov.

Filantropi podporujú najmä vzdelávanie

Medzi top päť oblastí, ktoré filantropi najviac podporovali v roku 2021 patrilo vzdelávanie (60 %), pomoc deťom a mladým (48 %), rozvoj komunít (36 %), životné prostredie (32 %) a výskum v oblasti zdravotníctva (32 %). Niektorí filantropi investujú svoj čas a peniaze do viacerých oblastí súčasne. 

Cez optiku ESG

Podľa prieskumu KPMG sa filantropi čoraz viac pozerajú na darcovstvo z pohľadu ESG. Sociálna a environmentálna zodpovednosť, ako aj správne postupy riadenia vrátane vhodných finančných postupov a rôznych správnych rád a príjemcov sú čoraz dôležitejšími faktormi, ktoré vplývajú na ich rozhodovanie.

„Dnešní filantropi sú cieľavedomí a informovaní o organizáciách, ktoré podporujú. Pravidelne prehodnocujú svoje stratégie darovania a postupy financovania. Nové modely financovania by mohli otvoriť viac prostriedkov pre organizácie, ktoré boli doteraz prehliadané,“ dodal Kenneth Ryan.

O prieskume

Prieskumu KPMG Disruptive philanthropists bol realizovaný počas roka 2021. Správa obsahuje prieskumy a rozhovory s vybranými filantropmi na celom svete. Objasňuje nové prístupy, stratégie spolupráce a trendy medzi filantropmi súčasnosti.