Európska únia zavádza najväčší stimulačný balíček vo svojej histórii. V rozpočte na roky 2021 - 2027 vyčlenila pre nástroj „NextGenerationEU“ spolu 750 miliard eur. V najbližších rokoch budú môcť spoločnosti čerpať obzvlášť vysoké finančné prostriedky na investície do udržateľnosti, ekológie a digitalizácie. Stratégia ESG je preto dnes pre podniky aktuálnejšia než kedykoľvek predtým.

ESG, čiže trvalo udržateľný rozvoj, sociálna zodpovednosť a ekológia, je už niekoľko rokov horúcou témou na Slovensku aj vo svete.

„Prirodzene sa dotýka podnikov aj investorov, ktorí hľadajú zodpovednejšie prístupy k podnikaniu a investovaniu. Investori kladú čoraz väčší dôraz na vplyv ich investovania na životné prostredie a spoločnosť,“ objasňuje Quentin Crossley, Partner v spoločnosti KPMG na Slovensku, ktorý zastrešuje ESG aktivity.

Nové programy financovania Európskej únie (EÚ) sú pre slovenské spoločnosti mimoriadne zaujímavé. Pozornosť by firmy mali venovať najmä dvom programom, ktoré sa zameriavajú na klimaticky neutrálnu Európu (Inovačný fond ETS) a digitálnu transformáciu (Program Digitálna Európa).

Európa sa chce stať klimaticky neutrálnou

Inovačný fond ETS je jedným z prvých nástrojov financovania EÚ, ktoré podporujú víziu klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050. Do popredia sa dostávajú nízkouhlíkové investície vo všetkých členských štátoch tak, aby vytvárali klimaticky neutrálne, konkurencieschopné a inovatívne hospodárstvo EÚ.

Inovačný fond poskytne v rokoch 2020 až 2030 približne desať miliárd eur na inovatívne nízkouhlíkové technológie. Na trh sa majú následne dostať priemyselné riešenia, ktoré podporia prechod Európy na klimaticky neutrálnu.

Z prieskumu KPMG medzi 250 najväčšími spoločnosťami na svete vyplynulo, že až 56 % z nich uvádza vo svojej výročnej finančnej správe zmenu klímy ako potenciálne riziko pre podnikanie, najviac (81 %) v segmente pohonných hmôt a obchodu (70 %). Pričom len 17 % z týchto spoločností má stratégiu na dosiahnutie uhlíkovej neutrality. 

Európa sa stáva digitálnou

Európska komisia sa začala pozerať na zelenšiu Európu optikou Európskej zelenej dohody. Zároveň otvára diskusiu o prechode do digitálnejšieho sveta. Program Digitálna Európa (DEP) podporuje investície do superpočítačov, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností. Cieľom je zabezpečiť dostupnejšie používanie digitálnych technológií pre podniky a širšiu verejnosť, a to aj prostredníctvom centier digitálnej inovácie.

Digitálne technológie a infraštruktúra zohrávajú kľúčovú úlohu v súkromnom i podnikateľskom prostredí. Až 46 % z 820 respondentov v aprílovej KPMG štúdii - A commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of KPMG - uviedlo, že investície do technologickej transformácie plánujú navýšiť. Najviac zdrojov chcú firmy v najbližšom roku vynaložiť do opatrení na bezpečnosť údajov (66 %), automatizáciu (65 %) technológie zamerané na zákazníka (59 %) a do cloudu a výpočtovej techniky (57 %).

S plánovaným celkovým rozpočtom 7,5 miliardy eur pomôže EÚ formovať digitálnu transformáciu európskej spoločnosti a hospodárstva. Program je súčasťou dlhodobého rozpočtu, viacročného finančného rámca, ktorý pokrýva roky 2021-2027. 

„Digitálne technológie poskytujú možnosť označovať, sledovať, lokalizovať a vymieňať si údaje týkajúce sa výrobkov či služieb v rámci hodnotových reťazcov až po úroveň jednotlivých komponentov a materiálov. Udržateľnosť je tu podstatným elementom. Aj toto v sebe zahŕňa stratégia ESG pre obchodné spoločnosti, ktorá konkretizuje spôsob, ako dosiahnuť víziu a žiť základné hodnoty,“ dodáva Quentin Crossley.

Pandémia zároveň upriamila pozornosť nielen na to, do akej miery sa spoliehame na dostupnosť technológií ale aj to, aké dôležité je, aby Európa nebola závislá od riešení z iných regiónov sveta.

Silný partner

V KPMG podporujeme spoločnosti, aby sa od inovatívnej myšlienky dostali k financovaniu z prostriedkov EÚ. Experti KPMG dokážu identifikovať vhodné programy financovania, či už na úrovni EÚ alebo vnútroštátnych príležitosti. KPMG je partnerom aj pri stanovovaní priorít s ohľadom na vývoj a pri nastavení efektívnej stratégie financovania a plánovania procesov. V neposlednom rade sa zameriava na poradenstvo pri implementácii ESG stratégie tak, aby sa stala prirodzenou súčasťou spoločnosti. 

Súvisiaci obsah