Aktuálnym svetovým lídrom v rebríčku CSR reportingu je Japonsko a Mexiko, kde všetky najväčšie firmy vykazujú aktivity, ktoré súvisia s ich vplyvom na životné prostredie a udržateľnosť podnikania. Medzi krajinami V4 je Slovensko aktuálne na treťom mieste so 76 % firiem, ktoré vykazujú aj iné, ako finančné ukazovatele. Lepšie umiestnenie v stredoeurópskom regióne dosiahli Maďarsko (83 % firiem) a Poľsko (77 %). Tieto zistenia vyplynuli z aktuálnej štúdie KPMG International - Survey of Sustainability Reporting 2020.

Maďarsko obsadilo v aktuálnom rebríčku 26. miesto na svete, Poľsko sa umiestnilo 38., Slovensko obsadilo celkovo 40. miesto a Česká republika 42. priečku z 52 skúmaných krajín. 

„CSR reporting by sme zjednodušene mohli vysvetliť ako správu firmy o tom, na aké zúčastnené strany vo svojom podnikaní vplýva. Dôležité je, aby firmy mali stratégiu a ciele, akým spôsobom chcú minimalizovať alebo vyvážiť svoj negatívny dopad na spoločnosť. Tieto aktivity by mali riešiť systematicky a systematicky o tom aj reportovať,“ vysvetľuje Pavol Adamec, výkonný riaditeľ, KPMG na Slovensku. „Ukážkou pozitívneho vplyvu firiem na spoločnosť je zamestnanosť, platby daní a odvodov. Medzi negatívne patria napríklad zhromažďovanie odpadu, ohrozenie spodných vôd, znečistenie ovzdušia alebo komplikovaná dopravná situácia v okolí fabriky,“ dopĺňa P. Adamec.

V celkovom rebríčku prieskumu Survey of Sustainability Reporting 2020 krajiny strednej a východnej Európy dlhodobo výrazne zaostávajú za západnou Európou. Väčšina z nich však, oproti poslednému prieskumu z roku 2017, zaznamenala nárast v počte firiem vykazujúcich CSR aktivity.

Slovensko sa dokonca zaradilo medzi top tri krajiny na svete, ktoré vykázali oproti poslednému prieskumu KPMG na túto tému najvýraznejší nárast. Skokanom roka je Kazachstan s 34 %-ným nárastom, na Slovensku to bolo 21 % a prvú trojicu uzatvára Nemecko s 19 %. 

„Vysoký nárast na Slovensku môže byť spôsobený tým, že do legislatívy sa zaviedla povinnosť reportovať aj o nefinančných aktivitách. Ďalším vysvetlením je, že firmy u nás berú čoraz viac do úvahy reputačné hľadisko. Zákazníci totiž tento aspekt pri svojich nákupoch začínajú zohľadňovať,“ dodáva P.Adamec.

Z prieskumu KPMG vyplynulo tento rok veľmi pozitívne zistenie - až 80 % najväčších svetových spoločností v súčasnosti vydáva vlastné správy o aktivitách v oblasti udržateľnosti. Po prvýkrát v histórii prieskumu sa všetky sledované sektory dostali nad priemernú úroveň vykazovania spoločensky zodpovedných aktivít – 65 %. Najvyššia aktivita bola zaznamenaná tradične v sektoroch, ktoré majú najväčší environmentálny a spoločenský vplyv – v chemickom priemysle, baníctve a v odvetví spracovania ropy a zemného plynu. V týchto sektoroch je aktuálne priemerná úroveň vykazovania CSR nad 80 %. Na konci rebríčka je s malým odstupom maloobchod, kde spoločensky zodpovedné aktivity reportuje 67 % firiem. 

O štúdii

Prieskum KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting bol prvýkrát realizovaný v roku 1993, aktuálna štúdia je už jeho jedenáste vydanie. Prieskum uskutočnili odborníci členských spoločností KPMG na základe verejne dostupných informácií zverejnených spoločnosťami v správach o spoločenskej zodpovednosti, výročných finančných správach a na webových stránkach. Globálne trendy vo výkazníctve CSR sú založené na štúdii top 100 spoločností podľa tržieb v každej zo 52 skúmaných krajín, teda na vzorke 5 200 firiem. V prieskume KPMG boli za Slovensko skúmaných top 100 spoločností podľa obratu, pričom mnohé sú súčasťou medzinárodných korporácií, ktoré svoje CSR reporty vydávajú centrálne, vrátane dát za Slovensko.

Spojte sa s nami