Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je forma spoluvlastníctva manželov (ďalej len BSM), ktorá vzniká uzavretím manželstva, t.j. civilným alebo cirkevným sobášom a zaniká buď spolu so zánikom manželstva alebo na základe rozhodnutia súdu

Súčasťou BSM je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov počas trvania manželstva. Slovenské právo nepozná žiadnu formu predmanželských zmlúv, ktoré by umožňovali upraviť si rozsah BSM pred uzavretím manželstva. 

Občiansky zákonník upravuje len niekoľko prípadov, kedy vec nadobudnutá počas manželstva do BSM nepatrí. Ide o nasledovné prípady: 

 • získanú dedičstvom alebo darom,
 • slúžiacu podľa povahy veci osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jednému z manželov, alebo
 • vydanú v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ako pôvodnému vlastníkovi veci či jeho nástupcovi.

V praxi vznikajú časté aplikačné problémy v prípadoch, ak jeden z manželov podniká pred uzatvorením manželstva a rozhodne sa ho počas trvania manželstva predať. Patrí výnos z takéhoto predaja do BSM alebo je vo výlučnom vlastníctve podnikajúceho manžela?

Vo všeobecnosti výnosy, úžitky a prírastky vecí vzniknuté počas trvania manželstva patria do BSM, a to bez ohľadu na to, či samotná vec je vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov alebo patri do BSM. Ak sa však manžel, spoločník obchodnej spoločnosti rozhodne predať svoj vlastný obchodný podiel, ktorý nadobudol pred uzatvorením manželstva, zaplatená kúpna cena za predaj ostáva v jeho výlučnom vlastníctve, nakoľko ide iba o transformáciu jeho majetku

Zákon upravuje niekoľko spôsobov obmedzenia BSM počas trvania manželstva. V praxi sa najčastejšie stretávame s nasledovnými formami: 

A. Zúženie rozsahu BSM dohodou

Počas trvania manželstva sa môžu manželia dohodnúť na zúžení zákonného rozsahu BSM. Rozsah zúženia nie je zákonom obmedzený. Môže preto zahŕňať aj dohodu manželov o vylúčení výnosov z predaja obchodného podielu nadobudnutého manželom pred vznikom BSM.

Dohoda o zúžení BSM vyžaduje formu notárskej zápisnice a manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len, ak je tejto osobe známa.

Pri zúžení BSM sa najčastejšie stretávame s nasledovnými chybami:

 • Zúženie BSM sa dotýka majetku nadobudnutého pred uzatvorením dohody
  Takéto zúženie rozsahu BSM je neplatné. Dohoda o zúžení BSM môže upravovať len vzťahy a majetok nadobudnutý v budúcnosti. Ak teda jeden z manželov súhlasí s tým, že výnosy z predaja obchodného podielu nepatria do BSM, takýto súhlas musí byť daný vopred, pred predajom obchodného podielu;
 • Dohoda nespĺňa zákonnú formu
  Manželia spíšu neformálnu dohodu bez účasti notára. Dohoda o zúžení BSM však vyžaduje osobitnú právnu formu, a to formu notárskej zápisnice o právnom úkone.

B. Zrušenie BSM na návrh manželov alebo jedného z nich

Jedným zo zákonných dôvodov zrušenia BSM je získanie oprávnenia na podnikateľskú činnosť jedného z manželov. Dôvodom na zrušenie BSM je získanie podnikateľského oprávnenia ako fyzickej osoby a teda neobmedzené ručenie za záväzky z podnikania. Vlastníctvo obchodného podielu sa považuje za výkon vlastníckeho práva, nejde teda o podnikanie a dôvod na zrušenie BSM.

Súd zruší BSM na návrh manžela, ktorý nevykonáva podnikateľskú činnosť. Ak toto oprávnenie získajú obaja manželia, návrh môže podať ktorýkoľvek z nich. BSM zaniká až právoplatným rozhodnutím súdu.

Pri zrušení BSM sa najčastejšie stretávame s nasledovnými chybami:

 • Návrh na zrušenie BSM podá neoprávnená osoba, t.j. manžel, ktorý podniká;
 • Návrh na zrušenie BSM je podaný až po nadobudnutí konkrétnej veci do BSM, kedy sa už konkrétna vec ako súčasť BSM musí medzi manželmi vyporiadať. 

Pokiaľ máte otázky spojené s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov, neváhajte sa na nás obrátiť.

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.